تاثیر تجویز توام عصاره سویا و ویتامین 3D بر میزان کلسیم سرمی و عملکرد غده تیروئید در موش

پیام:
چکیده:
غده تیروئید متشکل از دو لوب متقارن نقشی مهم در متابولیسم بدن و تنظیم کلسیم خون دارد. بسیاری از عوامل شیمیایی و تغذیه ای قادر به ایجاد تغییر ات در سطوح سرمی هورمون های تیروئید و بروز آشفتگی در متابولیسم بدن می باشند(14.) به منظور بررسی هورمون های تیروئید به دنبال مصرف خوراکی عصاره سویا و ویتامین 3D، تعداد 42 سر موش ماده بالغ در 7 گروه به مدت 35 روز مورد مطالعه قرار گرفتند. عصاره سویا با دو دوز (روزانه 5 گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن و روزانه 10 گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن) و ویتامین 3D نیز با دو دوز (روزانه 100 میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن و روزانه 200 میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن) و ترکیب این دو ماده نیز با هر دو دوز (دوزهای کم و زیاد) به صورت خوراکی به موش ها داده شد. در پایان دوره، پس از بیهوش نمودن موش ها با دی اتیل اتر، خونگیری از آنها جهت تهیه سرم انجام گرفت. برای اندازه گیری سطوح سرمی کلسیم از روش کالریمتری و برای اندازه گیری هورمون های 4،T3T و TSH از روش رادیوایمونواسی استفاده شد. پس از انجام آزمایش های بیوشیمیایی و مشخص شدن نتایج و انجام آزمون آماری ANOVA یکطرفه بر روی این داده ها، تفاوت آماری معنی داری بین نتایج در گروه های مورد مطالعه مشاهده شد)001/0.(p< نتایج این تحقیق نشان دهنده کاهش هورمون های 4T و 3T و افزایش TSH و بروز هیپوتیروئیدیسم در موش هایی بود که عصاره سویا مصرف کرده بودند. در مورد موش های دریافت کننده ویتامین 3D، هیپرکلسمی و کاهش TSH رخ داده بود. در موش هایی که هر دو ماده را دریافت کرده بودند،تنها در موش های دریافت کننده دوز زیاد عصاره سویا و ویتامین 3D کاهش هورمون 3T و افزایش هورمون TSH از نظر آماری معنی دار و نشانگر بروز هیپوتیروئیدیسم در آن ها بود. در مجموع، نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که مصرف تواCم عصاره سویا و ویتامین 3D، البته در مقادیر کم، می تواند اثرات ناشی از مصرف هر یک به تنهایی بر روی عملکرد غده تیروئید و نیز هوموستاز کلسیم را تعدیل نماید.
زبان:
فارسی
صفحه:
313
لینک کوتاه:
magiran.com/p952856 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.