ارتباط بین هوش معنوی، سخت رویی و سلامت عمومی در بین پرستاران

پیام:
چکیده:
زمینه
یکی از مشاغل پرتنشی که بر سلامت عمومی افراد تاثیر می گذارد حرفه پرستاری است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین هوش معنوی، سخت رویی و سلامت عمومی در بین پرستاران بیمارستان های دولتی شهر بوشهر در سال 1388 انجام شد.
روش ها
واحدهای پ‍ژوهش در این تحقیق توصیفی- مقطعی، تعداد 125 نفر از کارشناسان پرستاری شاغل در بخش های مختلف بیمارستان بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های هوش معنوی، سخت رویی و سلامت عمومی و مشخصات جمعیت شناختی جمع آوری شده و با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t-test، تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و توکی با استفاده از نرم افزار SPSS-16 تحلیل شدند.
یافته ها
بین هوش معنوی و سخت رویی (005/.P
زبان:
فارسی
در صفحه:
466
لینک کوتاه:
magiran.com/p953112 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!