بررسی آزمایشگاهی میزان ریزنشت آپیکالی چهار سیلر گوناگون مورد مصرف در درمان ریشه ی دندان

چکیده:
هدف پایانی از درمان ریشه‎ی دندان، ایجاد یک پرکردگی کامل در همه‎ی ابعاد کانال ریشه برای تامین سلامت بافت‎های نگه‎دارنده‎ی دندان است. عمده مواد رایج مورد مصرف برای نیل به این هدف، مخروط گوتا پرگا به همراه خمیر سیلر است. امروزه، گونه های متفاوت از سیلر در بازار هست و از آن‎ها، در درمان ریشه‎ی دندان استفاده می‎شود،که از میان آن‎ها، سیلرها با زمینه‎ی ZOE، رزینی، هیدرکسیدکلسیم و سیلرهای با زمینه‎ی گلاس اینومر هستند. هدف از این پژوهش، ارزیابی آزمایشگاهی ریز نشت چهار سیلر گوناگون با سه زمینه‎ی متفاوت چون ZOE و Tubliseal با زمینه‎ی ZOE، AH26 با زمینه‎ی اپوکسی رزین و CRCS (Calciobiotic Root Canal Sealer) با زمینه‎ی‎ هیدروکسیدکلسیم است. از آن رو،که در بخش‎های درمان ریشه‎ی دانشکده های دندانپزشکی کشور از پودر خالص اکسید روی به همراه مایع Eugenol، به عنوان سیلر استفاده می‎شود، بر آن شدیم تا در این باره، پژوهشی انجام داده و این سیلر مورد مصرف را با دیگر انواع سیلر مقایسه گردند. برای انجام این پژوهش، شمار 70 دندان تک ریشه و تک کانال استفاده شد، پس از اجرای مراحل پاک سازی و شکل دهی کانال‎ها، دندان‎ها به شیوه‎ی تصادفی به شش گروه که شامل چهار گروه آزمایش و دو گروه شاهد مثبت و منفی بودند، تقسیم گردیدند. در هر یک از گروه های مورد آزمایش، دندان‎ها با روش تراکم جانبی گاتاپرکا و با استفاده از سیلرهای گوناگون یاد شده، پر گردیدند. به دنبال پر کردن و بستن کانال‎ها، دندان‎ها با روش پیشنهادی رابرتسون (Robertson) شفاف گردیده و سپس، بیشتر میزان نفوذ خطی رنگ به درون کانال‎ها، به وسیله‎ی سه نفر ارزیاب، جداگانه اندازه گیری و ثبت گردید. یافته ها، به وسیله‎ی، آزمون آماری One Way Analysis of Variance بررسی آماری شدند. یافته ها نشان داد، با وجود این که کم ترین ریز نشت مربوط به سیلر AH 26 و بیشترین ریز نشت مربوط به سیلر CRCS بوده، اما اختلاف میان گروه ها از لحاظ آماری معنی دار نیست. یافته های این بررسی با یافته های دیگر پژوهشگران در این زمینه، همخوانی نسبی داشته و علل اختلاف غیر معنی دار در میزان ریز نشت می تواند به روش پژوهش مرتبط باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
18
لینک کوتاه:
magiran.com/p95379 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!