تهیه و بررسی منحنی های عمق سطح تداوم بارش در استان اصفهان

پیام:
چکیده:
تخمین خطر سیلاب یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه کارشناسان و محققان علوم مختلف می باشد. مهم ترین هدف تخمین ریسک سیلاب، پیش بینی احتمال وقوع آن در آینده است. روش های متعددی برای این کار وجود دارد که از مهم ترین آنها می توان به روابط بارش رواناب و فرمول های تجربی اشاره کرد. در هر یک از این روش ها، بارش به عنوان مهم ترین مولفه موثر در سیلاب شناخته می شود. بنابراین شناخت دقیق مکانیسم توزیع زمانی و مکانی بارش می-تواند جهت مطالعه دقیق مکانیسم سیلاب بسیار مفید باشد. تحقیق حاضر به بررسی توزیع مکانی بارش در استان اصفهان می پردازد. در بین آمار مشاهداتی ایستگاه های ثبات تعداد 1654 رگبار با تداوم های کمتر از یک ساعت تا 72 ساعت استخراج و مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به وسعت زیاد منطقه و عدم همگنی سطوح بارش، رگبارهای فراگیر کوتاه تر از 24 ساعت در کل منطقه مشاهده نشد. لذا از رگبارهای فراگیر 24 ساعته برای استخراج رگبارهای کوتاه مدت استفاده شد. در نهایت 7 رگبار فراگیر با تداوم 24 ساعته انتخاب و از این بین 3 رگبار شاخص که بیانگر حداکثر وقایع ثبت شده است، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور ترسیم منحنی های همباران از روش های رایج زمین آماری مانند کریجینگ، کوکریجینگ،IDW و TPSS استفاده شده است. آزمون روش های مختلف زمین آمار بیانگر دقت روش کریجینگ در غالب تداوم های رگبار می باشد. از بین روش های کریجینگ نیز مدل گوسی و کروی نسبت به سایر مدل ها ارجحیت دارد. بررسی گرادیان بارندگی نشان دهنده رابطه ضعیف بارش و ارتفاع در اکثر تداوم ها در منطقه است. روش کوکریجینگ که از متغیر کمکی ارتفاع استفاده می کند دارای خطای بیشتری نسبت به روش کریجینگ است. در مجموع روش IDWنسبت به سایر روش ها از خطای بیشتری برخوردار است.
زبان:
فارسی
صفحه:
133
لینک کوتاه:
magiran.com/p954513 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.