شیوع اختلال خوردن و چاقی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر یزد در سال 90-1389

پیام:
چکیده:
سابقه و اهداف
اختلالات خوردن (Eating Disorders) نتیجه اختلالات رفتاری است که همراه با عوارض فراوانی است. که به سه شکل، بی اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی و شکل بینابینی وجود دارد.این مطالعه به منظور تعیین شیوع این مشکلات دردختران دبیرستانی شهر یزد طراحی و انجام شده است.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی مقطعی در شهر یزد از اردیبهشت 1389 شروع و اردیبهشت 1390 به پایان رسید.جمعیت مورد مطالعه 1400 نفر دانش آموز دختر دبیرستانی شهر یزد بودند که به روش نمونه گیری خوشه اینمونه گیری شدند. جهت شناسایی اختلالات خوردن و افراد در معرض خطر آن از پرسشنامه ای موسوم به 26Eat- استفاده شد. متغیرهای زمینه ای مثل سن، سواد والدین، وضعیت عادت ماهیانه، رتبه تولد و بعد خانوار نیز ثبت شد. با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS داده ها و آزمون های مجذور کای، تست دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تعریف وضعیت چاقی و اضافه وزن از نمایه توده بدن و نمودارهای نمایه توده بدن CDC استفاده شد.
یافته ها
در این مطالعه 7/16درصد از افراد مورد مطالعه مبتلا به اضافه وزن یا چاقی و 169نفر (12 درصد) در معرض خطر اختلالات خوردن بودند. بین وضعیت نمایه توده بدن و در معرض خطر اختلالات خوردن رابطه معنی داری نشان داد، به طوری که 7/51 درصد از افراد در معرض خطر مبتلا به چاقی یا اضافه وزن بودند. در این مطالعه 7 نفر (5/0 درصد) به بی اشتهایی عصبی و 74 نفر (3/5 درصد) به بولمی عصبی مبتلا بودند که با هیچکدام از متغیرهای مورد بررسی همبستگی معنی داری نداشت. 689 نفر (3/51 درصد) از وزن موجود خود ناراضی بودند که 4/21 درصد خواهان افزایش وزن در حالی که 6/78 درصد تمایل به کاهش وزن داشتند. بین وضعیت رضایت از وزن خود و وضعیت نمایه بدن همبستگی معنی داری بدست آمد.
نتیجه گیری
این مطالعه مثل بسیاری از مطالعات مشابه دیگر نشان داد که گذر اپیدمیولوژیک و تعاملات فرهنگی و تغییر ارزشها رخداد اختلالات خوردن را افزایش داده و با مقایسه با میزان آنها در دهه های گذشته در هر منطقه افزایش قابل ملاحظه ای داشته که نیاز به تعمق و به کارگیری روش های موثر در برخورد با آنها دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
38
لینک کوتاه:
magiran.com/p957248 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!