تاثیر برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری روی بر میزان سازگاری روانشناختی بیماران دیابتی نوع دو

پیام:
چکیده:
مقدمه
به کارگیری مدل سازگاری «روی» برای بیماران دیابتی، نیازمند بررسی دقیق و برنامه ریزی مبتنی بر زمینه اجرایی، با بکارگیری اصول این مدل است، اما مطالعه ای این چنین در پرستاری درکشور ما تاکنون انجام نشده است.
هدف
تعیین تاثیر برنامه مراقبتی بر اساس مدلی پرستاری روی بر میزان سازگاری روانشناختی بیماران دیابتی نوع دو.
روش
مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده، در دو گروه و در دو مرحله زمانی قبل و بعد، در بنیاد دیابت پارسیان مشهد انجام شد. 60 بیمار، مبتلا به دیابت انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه اختصاص یافتند. اطلاعات به وسیله، فرم بررسی و شناخت «روی» و پرسشنامه استراتژی های سازگاری جمع آوری شد. آزمایش هموگلوبین گلیکولیزه قبل و بعد از مداخله در دو گروه انجام شد. برنامه مراقبتی، طبق نتایج حاصل از ابزارها طراحی و در گروه آزمون 5/2 ماه اجرا و 5/1 ماه بعد پیگیری شد. نتایج به دست آمده بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 17 با استفاده از آزمونهای «تی»، «کای–دو» و «ویلکاکسون» تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
آزمون تی، کاهش معنادار هموگلوبین گلیکولیزه (p=0/000) و آزمون ویلکاکسون کاهش معنادار تعداد رفتارهای ناسازگار را در گروه آزمون بعد از مداخله در بعد درک از خود ((p=0/000 و استقلال و وابستگی، نشان داد ((p=0/000. در بعد ایفای نقش تغییر معناداری مشاهده نشد ((p=1.
نتیجه گیری
استفاده از برنامه طراحی شده بر اساس مدل سازگاری «روی»، با داشتن رویکر جامع و کل نگر و امکان ارائه مراقبت های مبتنی بر همکاری بین بخشی، قادر است سازگاری روانشناختی و فیزیکی بیماران دیابتی نوع دو را افزایش دهد. مطالعات بیشتر با مدت زمان طولانی تر، برای بررسی تاثیر اجرای این مدل بر بعد «ایفای نقش»، مورد نیاز است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p958755 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!