ارزیابی مقطعی نتایج نیازسنجی مشارکتی محله محور در منطقه 17 تهران: سه سال بعد از مداخله

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف این مطالعه، تعیین تاثیر نیازسنجی مشارکتی صورت گرفته در سال 85 در محله ابوذر غربی منطقه 17 تهران بر تغییرات محله، پس از گذشت 3 سال می باشد.
روش کار
این مطالعه به روش مقطعی در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی، نوع مداخلات صورت گرفته پس از نیازسنجی، شیوه انتخاب مداخله و تاثیر نیازسنجی بر رویکرد مدیریتی مسوولین محلی با استفاده از راهنمای نیمه ساختاریافته تعیین شد. بر اساس اطلاعات کیفی، پرسشنامه کمی جهت ارزیابی کیفیت مداخلات صورت گرفته تهیه شد. حجم نمونه برابر 352 نفر بود که به طور تصادفی خوشه ایاز بین خانوارهای ساکن انتخاب گردید. پس از جمع آوری داده ها، تحلیل صورت گرفت.
یافته ها
به جز مساله اعتیاد و بیکاری، در مورد مشکلات دیگر به دست آمده در نیازسنجی سال 85، حداقل یک اقدام صورت گرفته بود که مردم هم از آن مطلع بودند. بیشتر اقدامات صورت گرفته مربوط به اقدامات عمرانی بود و در بخش های اجتماعی اقدامات کافی صورت نگرفته بود. 5/29% از اقدامات دارای کیفیت خوب، 47% متوسط و 5/23% ضعیف بود. نتایج نشان داد که 51% از پاسخگویان تغییرات صورت گرفته بر کیفیت زندگی را موثر ولی ناکافی دانستند؛ 1/21% به تاثیر خوب و 1/11% به تاثیر بسیار خوب اقدامات اشاره داشتند و 17% هم اذعان داشتند که اقدامات صورت گرفته هیچ گونه تاثیری نداشته است.
نتیجه گیری
نیازسنجی با فرآیند مشارکتی و برنامه ریزی مبتنی بر نیاز می تواند اقدامی موثر در رفع نیازها و تغییر رویکرد مسوولین در رفع نیازهای محلی در طولانی مدت باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
219
لینک کوتاه:
magiran.com/p961221 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.