تعیین شیوع فرسودگی در مراقبت کنندگان خانگی از بیماران مبتلا به سکته مغزی و عوامل موثر بر آن

پیام:
چکیده:
مقدمه
اکثر نجات یافت گان مبتلا به سکته مغزی در جامعه و تحت حمایت خانواده شان زندگی می کنند. با این حال تاکنون به مقوله سلامت روانی و جسمی مراقبت کنندگان این بیماران در کشور ایران توجهی نشده است. هدف از این پژوهش، تعیین شیوع فرسودگی در مراقبت کنندگان از افراد مبتلا به سکته مغزی در فاصله زمانی یک و سه ماه بعد از ترخیص در شهر اراک می باشد.
روش کار
این پژوهش یک مطالعه مقطعی تحلیلی می باشد.140مراقبت کننده از بیمار مبتلا به سکته مغزی بستری در بیمارستان ولی عصر اراک مورد بررسی قرار گرفتند. با مراقبت کنندگان در سه مرحله، زمان ترخیص، یک و سه ماه بعد از ترخیص مصاحبه شد. فرسودگی با پرسشنامه فرسودگی مراقبت کننده زاریت سنجیده شد.
یافته ها
اکثر مراقبت کنندگان، همسر بیمار بودند (71/70%، 95 n=) و میانگین سنی آنان 2/11 ±1/57 سال بود. به طور کلی سه ماه بعد از سکته مغزی، 71/30%، 57/48% و 71/20% از مراقبت کنندگان به ترتیب مبتلا به فرسودگی خفیف، متوسط و شدید بودند. میانگین امتیاز فرسودگی در زمان ترخیص، 88/9 ±55/25؛ یک ماه بعد از ترخیص، 88/9 ±46/46؛ و سه ماه بعد از ترخیص، 81/12 ±55/57 بود که به طور معناداری افزایش یافت (05/0> p). فرسودگی مراقبت کنندگان با میزان وابستگی و سن بیماران و همچنین جنسیت و نسبت فامیلی مراقبت کنندگان و میزان ساعت مراقبت روزانه ارتباط داشت (05/0> p).
نتیجه گیری
مراقبت از بیماران مبتلا به سکته مغزی باعث ایجاد حس فرسودگی در مراقبت کنندگان می شود. سن کمتر و وابستگی بیشتر بیماران و مونث بودن مراقبت کنندگان و دارای نقش همسری و مدت زمان مراقبت روزانه مراقبت کنندگان با میزان فرسودگی تجربه شده ارتباط داشت. این یافته ها بر ضرورت انجام مداخلات و حمایت های اجتماعی برای کاهش این فشارها دلالت دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
242
لینک کوتاه:
magiran.com/p961224 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.