چالش های آموزش اخلاق پزشکی مرتبط با اساتید: مطالعه کیفی

چکیده:
مقدمه
آموزش اخلاق پزشکی در مشاغل گروه پزشکی موضوعی کلیدی است، زیرا اساس رابطه آنان با بیماران، یادگیری اخلاق است. اساتید یکی از عناصر مهم آموزش اخلاق پزشکی به شمار می روند، و از عوامل مهم شکل دهنده شخصیت اخلاقی و حرفه ای دانشجویان هستند. هدف این مطالعه تبیین چالش ها و مشکلاتی است که آموزش اخلاق پزشکی را تهدید می کند.
روش ها
این مطالعه یک پژوهش کیفی، از نوع تحلیل محتوی است. چهارده نفر از اساتید اخلاق پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران در سال 1389 در این مطالعه شرکت داشتند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی (روش مایرینگ)، تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با مشارکت کنندگان در مطالعه، منجر به استخراج سه درون مایه: 1-توانایی تخصصی اساتید اخلاق پزشکی 2-آموزش اخلاق پزشکی با روش های تدریس فعال 3- فاصله آموزش تئوری از عمل گردید. هر کدام از این درون مایه ها، شامل چندین طبقه اصلی و فرعی است که جنبه ای خاص از چالش های موجود در آموزش اخلاق پزشکی مرتبط با اساتید را توصیف می کنند.
نتیجه گیری
نتایج حاکی از آن است که اساتید پزشکی به طور اعم و اساتید اخلاق پزشکی به طور اخص نتوانسته اند نقش کلیدی خود را در ارتقا و رشد اخلاقی دانشجویان ایفا کنند. بدین منظور پیشنهاد شده است دوره های آموزش تخصصی کوتاه مدت اخلاق پزشکی و روش های تدریس فعال برای همه اساتید پزشکی برگزار گردد و همه اساتید پزشکی موظف شوند، با بهره گیری از الگوهای رفتاری، زمینه ظهور صلاحیت های اخلاقی و حرفه ای را به صورت عملی در دانشجویان فراهم نمایند.
زبان:
فارسی
صفحه:
903
لینک کوتاه:
magiran.com/p961389 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!