موانع تولید مقاله علمی دندانپزشکی از نگاه دانشجویان تخصصی دانشکده های دندانپزشکی ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
میزان تولید مقالات علمی یکی از معیارهای توسعه یافتگی کشورها است. با توجه به وجود 18 دانشکده دندانپزشکی در کشور انتظار می رود تولید مقالات علمی دندانپزشکی بسیار بیشتر باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی نظر دانشجویان تخصصی دندانپزشکی در رابطه با موانع و مشکلات تولید مقاله علمی از تحقیقات علمی دندانپزشکی بود.
روش بررسی
پرسشنامه خود ایفا در بین دانشجویان تخصصی تمام دانشکده های دندانپزشکی ایران در خرداد 89 توزیع شده و پاسخ ها تا آذر 89 جمع آوری شد. موانع تولید مقالات علمی به وسیله هشت جمله مورد سوال قرار گرفت. برای آنالیز آماری ازآزمون Chi-square استفاده شد.
یافته ها
در مجموع تعداد 270 پرسشنامه تکمیل شده از 14 دانشکده جمع آوری شد. میانگین سنی پاسخ دهندگان 8/3±6/29 سال بود و 53% آنها را مردان تشکیل می دادند. نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان اعلام کردند که دست کم یک مقاله علمی دندانپزشکی منتشر کرده اند. کمتر از نیمی از پاسخ دهندگان اعلام کردند که از نتایج پایان نامه دوره عمومی، مقاله ای منتشر کرده اند. این مطلب در زنان و در دانشجویان جوان تر بیش از سایرین صدق می کرد (05/0>P). شایع ترین موانع تولید مقالات علمی، فقدان مرکزی برای ویرایش زبان انگلیسی، فقدان انگیزه مالی، فقدان شرایط مناسب، و عدم تسلط به اصول نگارش متون علمی گزارش شدند.
نتیجه گیری
برای افزایش سهم دندانپزشکی ایران در تولید مقالات علمی دندانپزشکی، باید به ظرفیت دانشجویان تخصصی دندانپزشکی توجه شده و با فراهم کردن شرایط مناسب، موانع تولید و انتشار مقاله علمی برطرف گردد. بخصوص با توجه به نتایج مطالعه حاضر، فراهم کردن شرایط ویرایش زبان انگلیسی، برقراری عوامل انگیزشی مالی و فراهم کردن محیط مناسب برای نوشتن مقاله و ارایه آموزش های نوشتن مقالات علمی باید در اولویت قرار بگیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
48
لینک کوتاه:
magiran.com/p964106 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.