چند شکلی در جایگاه های ژنی GH و GHR و ارتباط آنها با ارزش های فنوتیپی و اصلاحی صفات وزن بدن در مرغان بومی مازندران

پیام:
چکیده:
ژن GH به دلیل تاثیر عمده آن بر رشد و متابولیسم، یکی از مهمترین ژن های کاندید موثر بر عملکرد جوجه ها می باشد. به منظور بررسی چند شکلی ژن GH و GHR از 160 قطعه از مرغان ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران به صورت تصادفی خون گیری بعمل آمد. استخراج DNA به کمک روش نمکی بهینه یافته و واکنش زنجیره ای پلی مراز جهت تکثیر یک قطعه 1050 جفت بازی از ژن GH و یک قطعه 718 جفت بازی از ژن GHR انجام گرفت. قطعه تکثیر شده ژن GH به کمک آنزیم محدودگر SacI وجود دو آلل + و- و قطعه تکثیر شده ژن GHR به کمک آنزیم محدودگر HindIII وجود دو آلل A و Bرا آشکار نمود. فراوانی های آللی در جایگاه ژن GH برابر 7981/0 (آلل+) و 2019/0 (آلل -)، و برای جایگاه ژن GHR برابر 9937/0 (آلل A) و 0063/0 (آلل B) بود. ژنوتیپ های +/+، +/- و -/- برای ژن GH به ترتیب با فراوانی 6153/0، 3653/0 و 0192/0 و دو ژنوتیپ AAو BB برای ژن GHR به ترتیب با فراوانی 9937/0 و 0063/0 در این گله تشخیص داده شدند. میزان هتروزیگوسیتی پایین مربوط به ژن GH در گله مورد مطالعه را می توان به بسته بودن یا اندازه موثر گله نسبت داد. تجزیه و تحلیل داده های فنوتیپی نشان داد که ژنوتیپ های ژن GH به صورت معنی داری (03/0≥ P) روی صفت وزن بدن در سن دوازده هفتگی موثر است. مقایسه میانگین ها آشکار نمود، ژنوتیپ های +/+ دارای وزن دوازده هفتگی بالاتری نسبت به دیگر ژنوتیپ ها هستند. روابط بین کلیه ژنوتیپ های GHR و سایر ژنوتیپ های ژن GH با داده های فنوتیپی و ارزش های اصلاحی معنی دار نبود (05/0
زبان:
فارسی
در صفحه:
20
لینک کوتاه:
magiran.com/p966045 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!