بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی در نمونه کشت ادرار آزمایشگاه مرکز تحقیقات 660 ارتش در سال 88 - 1387

پیام:
چکیده:
سابقه وهدف

عفونت دستگاه ادراری دومین عامل شایع عفونت در بدن انسان می باشد. در میان عوامل عفونت دستگاه ادراری اشرشیا کلی شایع ترین باکتری عامل عفونت ادراری در هر دو جنس می باشد. این مطالعه با توجه به طیف نظامی و وابستگان نظامی مراجعه کننده به آزمایشگاه 660 ارتش و با هدف بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی جدا شده از این بیماران و احتمال وجود تغییرات مقاومت میکروبی در این گروه نسبت به نتایج مطالعات مشابه انجام گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی در فاصله زمانی88-1387 به مدت یک سال در مرکز تحقیقات ارتش انجام شد.نمونه های ادرار از بیماران مراجعه کننده که اکثرا نظامی و یا وابسته به آنان بودند جمع آوری و در محیط بلاد آگار و EMB کشت داده و آنتی بیوگرام با روش Kirby- Bauer و هاله عدم رشد طبق استاندارد های کمیته ملی آزمایشگاه های بالینی (NCCLS) مورد بررسی قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (version 16) استفاده شد.

یافته ها

از تعداد 4494 نمونه مورد بررسی در آزمایشگاه ارتش نتیجه کشت 456 نمونه (1/10 %) مثبت بود. که در این بین اشرشیا کلی با275 مورد (3/60 %) شایع ترین باکتری جدا شده از کشت ادرار بود. بر اساس یافته های به دست آمده بیشترین موارد مقاومت نسبت به اشرشیاکلی مربوط به آمپی سیلین، جنتامایسین و کوتریماکسازول به ترتیب 7/80 % و 7/27 % و 37 % گزارش شده از سوی دیگر بیشترین حساسیت مربوط به آنتی بیوتیک های نوروفلوکساسین و نیتروفورانتوئین به ترتیب 6/89 % و 89 % گزارش گردید.

بحث و نتیجه گیری

با در نظر گرفتن نتایج این مطالعه بهتر است در درمان اولیه عفونت های ادراری از آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، کوتریماکسازول و جنتامایسین کمتر استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p966752 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.