اثر دریافت اسیدهای چرب امگا- 3 بر شدت بیماری و سطح سرمی واسطه های التهابی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
شواهد نشان داده اند که افزایش واسطه های التهابی و کاهش اسیدهای چرب غیر اشباع در سرم خون، ممکن است با برخی اختلالات تکاملی، عصبی از جمله بیش فعالی- نقص توجه همراه باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر اسیدهای چرب امگا-3 بر روی میزان بیش فعالی- نقص توجه و واسطه های التهابی سرم خون کودکان بیش فعال، کم توجه می باشد.
روش کار
پژوهش حاضر با روش کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور بر روی 103 کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی، کم توجهی انجام شده است. کودکان به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله مکمل اسیدهای چرب امگا-3 و گروه کنترل کپسول های دارونمای تهیه شده کاملا مشابه با کپسول های امگا-3 را دریافت می کردند. مدت مداخله 8 هفته بود و مقیاس شدت بیش فعالی- نقص توجه، تست کانرز 10 سوالی والدین بوده که قبل و بعد از مداخله انجام شد و میزان سرمی پروتئین واکنش گر C و اینترلوکین 6 قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد.
نتایج
بعد از 8 هفته مداخله، کاهش معنی داری در میزان سرمی پروتئین واکنش گر C و اینترلوکین 6 و مقیاس درجه بندی کانرز دیده شد.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که اسیدهای چرب امگا-3 باعث کاهش معنا داری در میزان بیش فعالی- نقص توجه و میزان پروتئین واکنش گرC و اینترلوکین 6 سرم خون کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p968609 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.