بررسی میزان تبعیت از رژیم بازتوانی بیماران مبتلا به سکته مغزی توسط خانواده های آنان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سکته مغزی با گستره تاثیرگذاری و عوارض جسمی و روحی فراوان منجر به ناتوانی بیمار در مراقبت از خود می شود و اجرای برنامه های بازتوانی توسط وی را با مشکل مواجه می سازد. لذا خانواده ها مراقبان اصلی بیماران و مسوول تبعیت از رژیم بازتوانی در آن ها هستند. این در حالی است که خانواده ها در زمینه بازتوانی بیمار با مشکلات فراوانی رو به رو هستند، از این رو مطالعه حاضر با هدف «تعیین میزان تبعیت از رژیم بازتوانی بیماران مبتلا به سکته مغزی توسط خانواده های آنان» انجام یافته است.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی- تحلیلی در مورد 180 نفر از مراقبان اصلی بیماران مبتلا به سکته مغزی در خانواده انجام گرفته است. مدت مطالعه برای هر نمونه 2 ماه پس از ابتلا به سکته مغزی بود. نمونه گیری به روش در دسترس و در بیمارستان امام خمینی (ره) در سال های 90-1389 انجام یافت. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مشخصات فردی و تبعیت از رژیم بازتوانی استفاده گردید. داده های حاصل از پژوهش به کمک نرم افزار کامپیوتری SPSS v.16 در دو قسمت توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد تنها 10% مراقبان اصلی بیمار تبعیت از رژیم بازتوانی در سطح خوب دارند و حدود 7/28% آن ها در این زمینه ضعیف هستند. این ضعف به ویژه در زمینه های بازتوانی نقایص حرکتی، شناختی و احساسی، پیشگیری از اختلالات پوستی و تنفسی بیشتر مشهود است.
نتیجه گیری
از آن جا که عده اندکی از مراقبان اصلی در خانواده ها، در سطح خوب از رژیم بازتوانی تبعیت می کنند و با توجه به اهمیت اساسی نقش خانواده ها در مراقبت و تبعیت از رژیم بازتوانی بیماران، از پرستاران انتظار می رود با توانمند کردن خانواده ها در مراقبت، نقش مهمی را در کاهش عوارض جسمی و روحی این بیماران ایفا کنند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
30
لینک کوتاه:
magiran.com/p972759 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!