مقایسه ی آسیب های روانی دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی در سطوح مختلف تحصیلی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
به نظر می رسد تحصیل در رشته ی پزشکی از سایر رشته های تحصیلی وجهی متمایز داشته باشد و آن هم میزان استرس (فشار محیطی و روانی یا فیزیکی) زیادتر این رشته است که منحصر به فرد و ویژه ی این رشته است. لذا این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ی آسیب های روانی دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شد.
روش بررسی
نمونه ی مورد بررسی 212 نفر از دانشجویان رشته ی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 89-88 بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند و با چک لیست (90SCL) و پرسشنامه ی مشخصات دموگرافیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. این تحقیق از نوع علی- مقایسه ای بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (کروسکال والیس و U من ویتنی) استفاده شد.
یافته ها
پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که هم در شاخص کلی (GSI) و هم در خرده مقیاس های آزمون 90SCL (به جز جسمانی سازی، اضطراب و خصومت 05/0< α)، بین سه گروه از دانشجویان مقاطع پزشکی تفاوت معنی داری وجود داشت که تمامی این تفاوت ها در سطح 01/0>P (بجز ترس مرضی 05/0 >α) معنی دار بود. در مقاطع بالاتر نمره ی سلامت روانی دانشجویان بهبود قابل ملاحظه ای داشت.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که تحصیل در رشته ی پزشکی با نظر به ماهیت استرس زایی آن، نمی تواند به عنوان یک عامل در به خطر افتادن سلامت روانی دانشجویان موثر باشد. زیرا که نتایج تحقیق حاکی از آن است که دانشجویان در مقاطع بالاتر از سلامت روانی مطلوب تری برخوردارند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
90
لینک کوتاه:
magiran.com/p975079 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!