اثر هومیک اسید بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن اسپیدیگرین

چکیده:
امروزه استفاده از تحریک کننده های زیستی مانند ترکیبات هوموسی در مدیریت چمن مرسوم شده است. از اهداف استفاده از این ترکیبات، افزایش استقرار چمن و تحریک آن به تحمل تنش است. هدف از انجام این آزمایش مطالعه تاثیر هومیک اسید بر بهبود برخی از فاکتورهای رشدی چمن بود و به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط کنترل شده اجرا شد. بذرها در گلدانهای پلیاتیلن کشت شدند و بعد از استقرار گیاهان با محلول آماده شده هومیک اسید از نوع لئوناردیت در غلظتهای 0، 100، 400 و 1000 میلیگرم در لیتر به صورت ماهیانه اسپری شدند. تا نه هفته بعد از زمان شروع تیمار صفاتی همچون ارتفاع، وزن تر و خشک، برخی عناصر ماکرو و میکرو و کیفیت ظاهری نمونه ها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد هومیک اسید در غلظتهای 100 و 400 بهتر از غلظت 1000 میلیگرم در لیتر عمل کرد. غلظتهای 100 میلیگرم در لیتر بر صفات وزن تر، وزن خشک و کیفیت ظاهری و 400 میلیگرم در لیتر بر میزان آهن و پتاسیم تاثیر معنیداری داشتند. دو غلظت 400 و 1000 میلیگرم در لیتر هومیک اسید با گذشت زمان تاثیر بهتری بر میزان جذب عنصر روی داشتند. هیچ کدام از غلظتها تاثیری بر مقدار فسفر نداشتند. همچنین افزایش در میزان غلظت هومیک اسید موجب کاهش در میزان ارتفاع شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
403
لینک کوتاه:
magiran.com/p976147 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!