ارزیابی بوم شناختی رودخانه تجن با استفاده از گروه های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کف زی و شاخص های زیستی

چکیده:
یکی از روش های مناسب جهت تعیین سلامت و تاثیر فعالیت های انسانی بر کاهش کیفیت رودخانه ها، ارزیابی آن ها با استفاده از جمعیت بزرگ بی مهرگان کف زی می باشد. رودخانه از رود حوضه جنوبی خزر ا دری ر رد. نمونه برداری بزرگ بی مهرگان کف زی با استفاده از دستگاه سوربر (با ابعاد40×40 سانتی متر و چشمه تور 100 میکرون) در فواصل 45 روز از مرداد 1389 تا اردیبهشت 1390 در 5 ایستگاه مطالعاتی با 3 تکرار و در مسیر 50 کیلومتری از رودخانه تجن انجام شد. نمونه های جمع آوری شده توسط فرمالین 4% تثبیت و به آزمایشگاه منتقل، جداسازی، شناسایی و شمارش گردیدند. نتایج حاصل از بررسی گروه های تغذیه ای نشان داد که جمعیت بزرگ بی مهرگان کف زی در منطقه مورد مطالعه شامل 6 گروه تغذیه ای Collector-gathering، Collector-filtering، Predator، Collector-gathering /Scraper، Predator / Collector-gathering، Scraper م ی باشند. در این بررسی گروه های تغذیه ای Collector-gathering، Collector-filtering و Collector-gathering / Scraper بیشترین فراوانی را نشان دادند. در ایستگاه های با آلودگی کم، گروه Collector-filtering و با آلودگی زیاد گروه Collector-gathering دارای بیشترین فراوانی بودند. در بررسی حاضر سنجه های ساختار جمعیتی شامل فراوانی کل، غنای EPT، درصد EPT، نسبت EPT به CHIR محاسبه شدند. مقادیر تنوع گونه ای، غنای گونه ای و یکنواختی با استفاده از شاخص های شانن – وینر، مارگالف و جاکارد محاسبه شدند. شاخص زیستی هیلسنهوف برای ایستگاه 1 (4/29) کمترین و برای ایستگاه 5 (5/57) بیشترین و شاخص زیستی BMWP/ASPT برای ایستگاه 1 (4/51) بیشترین و برای ایستگاه 5 (3/25) کمترین مقدار را در بین ایستگاه های مطالعاتی نشان دادند. نتایج نشان داد که در ایستگاه های 2، 3 و 5 که در پایین دست مزارع پرورش ماهی و کارخانه چوب و کاغذ قرار دارند و پساب مزارع وارد رودخانه می شود کیفیت آب تغییر یافته و تنوع و درصد فراوانی خانواده های حساس به آلودگی کاهش و گروه های مقاوم افزایش یافته است. از آن رو براساس این مطالعه میتوان بیان کرد استفاده از بزرگ بی مهرگان کفزی به عنوان شاخص زیستی برای ارزیابی کفیت آب روشی مطلوب می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
80
لینک کوتاه:
magiran.com/p982135 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!