رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و رضایت از بازنشستگی در سالمندان بازنشسته

چکیده:
هدف
مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و رضایت از بازنشستگی در افراد سالمند عضو کانون بازنشستگی آموزش و پرورش شهر اهواز صورت گرفت.
روش بررسی
این پژوهش از نوع توصیفی–همبستگی بود. در این مطالعه 96 سالمند با روش نمونه گیری در دسترس از مراجعان به کانون بازنشستگی آموزش و پرورش شهر اهواز در سال (88) انتخاب شدند. برای سنجش میزان رضایت از بازنشستگی از آزمون شاخص توصیفی بازنشستگی (RDI) استفاده شد و به منظور بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پرسشنامه ای توسط محققین فراهم گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، همبستگی ساده و تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر استفاده گردید.
یافته ها
بین سلامتی، اشتغال به کار مجدد پس از بازنشستگی، داشتن وضع مالی مناسب و احساس سودمندی با رضایت از بازنشستگی همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. رابطه بین سن بازنشستگی و بازنشستگی همسر با رضایت از بازنشستگی منفی است.
نتیجه گیری
این پژوهش نشان می دهد که سلامتی، اشتغال به کار مجدد پس از بازنشستگی، داشتن وضع مالی مناسب و احساس سودمندی همگی رضایت از بازنشستگی را بالا می برند. اما سن بازنشستگی بالاتر و بازنشستگی همسر، رضایت از بازنشستگی را کاهش می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
40
لینک کوتاه:
magiran.com/p983761 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!