میزان شیوع افسردگی در سالمندان ترکمن - سال 1389

چکیده:
هدف
روند افزایش جمعیت سالمند در دنیا به نحوی است که در سال 2050 بیش از 20% جمعیت جهان را سالمندان تشکیل خواهند داد که اکثریت آنها در کشورهای در حال توسعه ساکن خواهند بود. اختلالات روحی روانی از جمله افسردگی از مهمترین مشکلات سالمندان می باشد. از طرفی در گروه های قومی و اقلیتها موانعی مانند زبان و تحصیلات پایین وجود دارد که می تواند منجر به اشکال در تشخیص اختلالات روحی روانی و شناختی گردد. لذا در این مطالعه مقطعی میزان شیوع افسردگی درسالمندان ترکمن بالای 60 سال مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که بر روی 300 سالمند ترکمن بدون اختلال شناخت و ساکن جامعه پس از اخذ رضایت شرکت در تحقیق انجام شد. نمونه گیری بصورت چند مرحله ای تصادفی خوشه ایبوده است. در هر شهرستان تعداد نمونه شهر و روستا بصورت تسهیم به نسبت جمعیت شهری و روستایی مشخص گردید. سپس با نمونه گیری خوشه ایتصادفی، خوشه ها تعیین شد. در این پژوهش از پرسشنامه بررسی افسردگی در سالمندان 15(GDS) استفاده شد و بصورت مصاحبه با سالمند تکمیل گردید.
یافته ها
بر اساس یافته های تحقیق میانگین نمره افسردگی در سالمندان ترکمن 353/3 ± 31/4 بوده و میزان شیوع افسردگی خفیف 20 درصد، افسردگی متوسط 10 درصد، افسردگی شدید 3 درصد و67 درصد بدون علامت بودند. میانگین نمره افسردگی در زنان 193/3±5 و در مردان 380/3±66/3 و میانگین سن افراد مورد مطالعه در مردان06/7 ± 69 سال و در زنان 48/6 ± 67 سال بوده است.
بحث و نتیجه گیری
افسردگی از مشکلات شایع سالمندان است، شیوع افسردگی متوسط و شدید در سالمندان ترکمن کمتر یا مشابه مطالعات دیگر در ایران می باشد. با توجه به شیوع افسردگی خفیف، لازم است برنامه ریزیهای لازم جهت شناسایی و درمان به موقع صورت گیرد. بررسی عوامل موثر بر افسردگی پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
34
لینک کوتاه:
magiran.com/p983763 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!