تاثیر مداخلات کاردرمانی مراجع مدار بر رضایتمندی و عملکرد سالمندان مبتلا به سکته مغزی در فعالیتهای خودمراقبتی

چکیده:
هدف
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مداخلات کاردرمانی مراجع مدار بر عملکرد ورضایتمندی افراد مبتلا به سکته مغزی در فعالیتهای خودمراقبتی انجام شده است.
روش بررسی
در این مطالعه 24 نفر از افراد سکته مغزی مراجعه کننده به مرکز توانبخشی رفیده به صورت نمونه در دسترس و با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند که 2 نفر از گروه مداخله از ادامه درمان خودداری کردند.سپس افراد در گروه مداخله 24 جلسه تحت مداخله کاردرمانی مراجع مدار در حیطه فعالیتهای خودمراقبتی قرار گرفتند.مدت هر جلسه 45 دقیقه بود.گروه کنترل کاردرمانی رایج را دریافت کردند.رضایتمندی،عملکرد و استقلال در فعالیتهای خود مراقبتی این افراد،قبل و بعد از مداخله ارزیابی شد.ابزارهای های جمع آوری اطلاعات شامل فرم مشخصات دموگرافیک، مقیاس ارزیابی عملکرد کاری کانادائی وآزمون بارتل بود.
یافته ها
بین دو گروه در نمره رضایتمندی، عملکرد و استقلال در فعالیتهای خودمراقبتی قبل از مداخله تفاوت معناداری وجود نداشت.بعد از مداخله هم بین دو گروه در نمره رضایتمندی، عملکرد و استقلال در فعالیتهای خودمراقبتی تفاوت معناداری مشاهده تشد ولی قبل و بعد از مداخله درمانی در گروه مداخله اختلاف معناداری در نمره رضایتمندی(009/0=p)، عملکرد (028/0=p)و استقلال (019/0=p) در فعالیتهای خودمراقبتی مشاهده شد.همچنین اختلاف معنا داری در گروه کنترل بین قبل و بعد از مداخله در نمره رضایتمندی(011/0=p)، عملکرد(007/0=p) و استقلال(029/0=p) در فعالیتهای خودمراقبتی مشاهده شد.
نتیجه گیری
براساس نتایج فوق مداخله کاردرمانی مراجع مدار بر رضایتمندی، عملکرد و استقلال فعالیتهای خود مراقبتی افراد مبتلا به سکته مغزی تاثیر داشته است اما این تاثیر آنقدر زیاد نبوده که این نتایج را بتوان در مقایسه دو گروه باهم مشاهده کرد، فقط این تاثیر در مقایسه بین قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله مشاهده شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
26
لینک کوتاه:
magiran.com/p983764 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!