بررسی رابطه ی بین مصرف حامل های انرژی و رشد زیر بخش های اقتصادی در ایران (1386-1346): رهیافت تصحیح خطای برداری

پیام:
چکیده:
یکی از عوامل بسیار مهمی که به دلیل اهمیت بسیار زیاد آن به تدریج وارد توابع تولید شده، عامل انرژی است. این مقاله به بررسی رابطه ی بین مصرف حامل های انرژی و رشد زیربخش های اقتصادی در ایران برای دوره ی زمانی 1386-1346 می پردازد که در آن از روش تحقیق توصیفی استفاده می شود. برای این منظور، تکنیک هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه ی بلند مدت یک طرفه از مصرف برق بخش های صنعت و کشاورزی، به ترتیب به رشد ارزش افزوده ی بخش های صنعت و کشاورزی و هم چنین یک رابطه با استفاده از آزمون هم زمان از مصرف برق، نیروی کار و سرمایه ی بخش های کشاورزی و صنعت به رشد ارزش افزوده ی این بخش ها وجود دارد. به علاوه یک رابطه ی بلندمدت یک طرفه از مصرف گاز بخش صنعت به رشد ارزش افزوده ی این بخش و نیز یک رابطه با استفاده از آزمون هم زمان از ارزش-افزوده، نیروی کار و سرمایه ی بخش خدمات به مصرف فرآورده های نفتی این بخش موجود است.
زبان:
فارسی
صفحات:
181 تا 203
لینک کوتاه:
magiran.com/p984677 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!