تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاوزبان (Borago officinalis)

چکیده:
به منظور مطالعه اثر کاربرد کود آلی ورمی کمپوست بر میزان غلظت عناصر کم مصرف خاک و میزان جذب این عناصر در اندام های گیاهی گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis)‎، آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده با پایه بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سه تکرار در سال 1388 انجام شد. تیمارهای کودی شامل دو سطح 20 و 40 تن در هکتار از ورمی کمپوست، تلفیقی از ورمی کمپوست و کود شیمیایی، کود شیمیایی شامل سولفات پتاسیم 100 کیلوگرم در هکتار، سوپرفسفات 100 و اوره 150 کیلوگرم در هکتار، شاهد (بدون کود شیمیایی و ورمی کمپوست) و سال های مصرف به صورت سال 85، 85 و 88، 5 و 86، 85، 86 و 88، 85 تا 87 و 85 تا 88 کود خورده می باشند. طبق نتایج حاصل، مشخص شد که تیمارهای کودی با تاثیر بر شکل قابل جذب این عناصر بر میزان غلظت آنها در خاک و گیاه اثر معنی دار داشت. سال های مصرف کود نیز در همه موارد به جز میزان غلظت مس در برگ و میزان غلظت مس و منگنز در گل دارای اثر معنی دار بود. همچنین اثرات متقابل تیمارهای کودی و سال های مصرف آنها بر میزان قابل جذب تمامی عناصر کم مصرف در خاک اثر معنی داری را نشان داد، درصورتی که در برگ و گل فقط بر میزان غلظت آهن معنی دار بود. درنهایت باتوجه به نتایج حاصل از این آزمایش کاربرد ورمی کمپوست به عنوان یک کود آلی توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p985062 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!