اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی

چکیده:
این مطالعه به منظور تعیین اثرات اندازه و فراوانی روزنه بر سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه ای، عملکرد و همچنین تعیین مکان کروموزومی ژن های کنترل کننده این خصوصیات با استفاده از لاین های جایگزین کروموزومی رقم تایمستین در زمینه ژنتیکی رقم چاینیز اسپرینگ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط نرمال و تنش آب در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد در سال 1387 انجام شد. شرایط مرحله طویل شدن ساقه (مرحله 29 زادکس) شروع شد. طول مدت تنش براساس درجه روز رشد مشخص شده در آزمایشات قبلی تعیین شد. تفاوت های معنی داری بین لاین های جایگزین در خصوص صفات مورد بررسی مشاهده شد. در شرایط بدون تنش، همبستگی عملکرد با فراوانی روزنه (**461‎/0 = r)‎ و در شرایط تنش، همبستگی عملکرد و اندازه روزنه (**450‎/0 = r)‎ معنی دار بود. همچنین، همبستگی عملکرد با سرعت فتوسنتز (**556‎/0 =r در شرایط تنش و **482‎/0 =r در شرایط بدون تنش) و هدایت روزنه ای (**247‎/0 =r در شرایط تنش و **457‎/0 =r در شرایط بدون تنش) هم در شرایط تنش و هم در شرایط بدون تنش معنی دار بود. بررسی کروموزوم های گندم نشان داد نقش ژنوم B نسبت به دو گروه دیگر در کنترل صفات مورد بررسی برجسته تر بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p985064 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!