اثرات دیس لیپیدمی بر روی کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

شنوایی یکی از مهم ترین حواس در انسان است. کاهش شنوایی از شایع ترین علل ناهنجاری های مزمن می باشد. کاهش شنوایی ناشی از سروصدا (Noise induced hearing loss -NIHL) بیماری شغلی شایعی است وعوامل مختلفی می تواند بر شدت آن تاثیر گذارند. یکی از این عوامل تفاوت های فردی می باشد. هدف مطالعه مذکور بررسی همراهی دیس لیپیدمی و کاهش شنوائی ناشی از سر و صدا بوده است.

روش کار

در این مطالعه مقطعی که در سال 1389 انجام شد، کارگران کارخانجات لامپ سازی شهرصنعتی رشت که وضعیت سروصدای محیط کارشان بیش از حد مجاز (85 دسی بل) بود و کمتر از 55 سال سن داشته و سابقه بیماری و یا عمل جراحی گوش و یا مصرف داروهای اتوتوکسیک نداشتند، انتخاب و 298 نفر از آنان وارد مطالعه شدند. افراد فوق تحت معاینه بالینی وسنجش شنوایی قرار گرفته و مقدار کلسترول، تری گلیسرید، لیپو پروتئین با دانسیته بالا و پایین در سرم اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از نسخه 17 نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. p value کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

در این مطالعه 250 مرد و48 زن مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین سنی افراد 8/35 سال بود. این افراد به طور متوسط 11 سال در معرض صدای بلند بودند (26-1 سال). از این افراد 95 نفر دچار NIHL بودند(8/31%). فراوانی مقادیر غیر طبیعی کلسترول، تری گلیسرید، لیپو پروتئین با دانسیته بالا و پایین در این دسته از افراد به ترتیب 5/31%، 8/10%، 2/53% و 3/14% بود. این مقادیر در افراد بدون NIHL (203 نفر) به ترتیب زیر بود: 9/38%، 6/12%، 9/58% و 1/21%. تفاوت آماری معنی داری در هیچ کدام از موارد فوق در دو گروه مشاهده نشد. تجزیه و تحلیل عوامل مورد بررسی با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد که مدت اشتغال و جنس عواملی هستند که آستانه شنوایی را در فرکانس 4 کیلو هرتز در گروه NIHL افزایش می دهند. Odd ratio کاهش شنوایی در جنس مذکر 36/3 (فاصله اطمینان 95%: 95/8-61/1، 004/0> p) بود. سایر عوامل موثر بر آستانه شنوایی 4 کیلو هرتز در دو گروه اهمیت بالینی نداشتند.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر فراوانی دیس لیپیدمی دیده نشد. علاوه بر مدت اشتغال، مشاهده شد که جنس مذکر از عوامل مرتبط با میزان کاهش شنوایی در دو گروه است که می تواند به علت اثر محافظتی استروژن بر روی شنوایی باشد. بررسی مطالعه بر روی تعداد نمونه های بیشتر و با روش های دقیق تر توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
42
لینک کوتاه:
magiran.com/p990417 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.