بررسی ارتباط افت فشار و ظرفیت حذف هیدروژن سولفاید با بار ورودی در بیوفیلتراسیون با بستر لجن فعال و مخلوط لجن فعال با سیلیکای شلتوک برنج

چکیده:
سابقه و اهداف
در سالهای اخیر محققین نشان دادند که افزایش افت فشار و پایین بودن ظرفیت حذف آلاینده ها از محدودیتهای سیستمهای بیوفیلتراسیون می باشند، بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین میزان افت فشار و ظرفیت حذف هیدروژن سولفاید (H2S) با میزان بار ورودی در سیستم بیوفیلتراسیون با کاربرد دو بسترلجن فعال خشک و مخلوط لجن فعال با سیلیکای حاصل از شلتوک برنج بوده است.
روش بررسی
دو فیلتر از جنس پلی وینیل کلراید به حجم هر فیلتر 1 لیتر طراحی و ساخته شد. لجن فعال خشک از تصفیه خانه فاضلاب شهری پوتراجای مالزی تهیه گردید. سیلیکای شلتوک برنج پس از اسید شویی و احتراق با حرارت 800 درجه سانتی گراد بمدت 4 ساعت در کوره تهیه شد. سیستم با زمان ماندهای خالی((EBRT مختلف از 30 تا90 ثانیه و بارهای ورودی H2S از 36/18 تا 54 gm-3h-1 مورد آزمایش قرار گرفت.
یافته ها
این مطالعه نشان داده است که بر اساس آنالیز آماری همبستگی پیرسون بین افزایش بار ورودی H2S و میزان ظرفیت حذف در هر دو بستر رابطه مستقیم و قوی وجود دارد(01/0>p). همچنین تحت شرایط 54 gm-3h-1 بار ورودی H2S و EBRT 30 ثانیه، ماکزیمم ظرفیت حذف H2S در فیلتر با بستر لجن فعال و بستر مخلوط لجن و سیلیکای شلتوک به ترتیب 33/44 و53/52 gm-3h-1 بوده است. علاوه بر این بر اساس آنالیز آماری همبستگی پیرسون، در هر دو بستر بین افزایش بار ورودی H2S و افت فشار یک رابط مستقیم و قوی وجود دارد(0.01>p). بطوریکه تحت شرایط با بار ورودی مختلف از 36/18 تا 54 gm-3h-1 و زمان های مختلف کارکرد فیلتر تا 53 روز، میزان افت فشار در صافی با بستر لجن فعال و بستر مخلوط لجن فعال و سیلیکای برنج به ترتیب 0/8 و 0/3 mm H2O بوده است.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داده است که هر چند بین افزایش بار ورودی H2S و ظرفیت حذف و افت فشار رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد اما بستر مخلوط لجن فعال با سیلیکای شلتوک برنج دارای ظرفیت حذف بیشتر و افت فشار کمتری بوده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p990613 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!