بررسی میزان برخی آلاینده های داخل منازل روستایی شهرستان عجبشیر استان آذربایجان شرقی

چکیده:
سابقه و اهداف
مخاطرات بهداشتی ناشی از تماس با آلاینده های هوا در محیط های بسته، به مراتب بیش از فضای آزاد می باشد. این امر بیانگر توجه به مبحث آلودگی هوا در داخل محیط های بسته و نقش تاثیرگذار آن بر سلامتی افراد می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آلاینده های داخل منازل روستایی شهرستان عجبشیر استان آذربایجان شرقی می باشد.
روش بررسی
این مطالعه ی توصیفی مقطعی جهت بررسی کیفیت هوای داخل منازل روستایی، آلایند ه ها و تاثیرات متقابل نوع سوخت مصرفی و وضعیت تهویه و آلودگی هوای داخلی بر یکدیگر، مقادیر آلاینده های دی اکسید نیتروژن (NO2)، منواکسید کربن (CO)، دی اکسید سولفور(SO2) و ذرات معلق هوا(PM10) در منازل روستاهای تپیک دره و خانیان در شهرستان عجبشیر طی مدت یکسال توسط دستگاه های مخصوص سنجش آلاینده ها مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده جمع آوری و با استفاده از نرم افزارSPSS وآزمونهای آماری و آنالیزواریانس در سطح احتمال 5% مورد بررسی قرار گرفت، نتیجه بصورت درصد فراوانی و میانگین همراه با میزان انحراف از استاندارد بیان گردید.
یافته ها
از تجزیه واریانس 112مورد مقادیرآلاینده های اندازه گیری شده در فصول مختلف برای روستای خانیان نتایج نشان می دهدکه غلظت آلاینده ها در فصول مختلف سال تفاوت معنی دار(05/0≤ P) دارند. در جدول تجزیه ی واریانس روستای تپیک دره برای هر دو مورد ایستگاه ها و فصول مختلف سال، تنها در مورد گاز COاختلاف معنی دار مشاهده می گردد (01/0≤ P).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که به دلیل استفاده از سوختهای فسیلی و عدم رعایت بهداشت محیط و استفاده از تنورهای سنتی در داخل منازل روستایی، استفاده از سوخت های جامد، استفاده از اجاق های روباز و فاقد دودکش در داخل منازل و وجود کارگاه قالیبافی در محل سکونت افراد خانوار میزان غلظت آلاینده های هوا در منازل روستایی بالا است و لازم است تدبیراتی در زمینه ی کاهش این آلودگی ها در این روستاها اندیشه شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p990615 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!