بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه های شهرستان یزد در رابطه با بهداشت باروری در سال 1389

چکیده:
سابقه و ا
هدف
افراد جوان با خطرهای گوناگونی حاصل از عدم رعایت بهداشت باروری مانند عفونت های منتقله جنسی، عفونت HIV، حاملگی زودرس، بیماری و مرگ برای مادران و نوزاد و حاملگی ناخواسته روبرو هستندکه اغلب منجر به سقط غیر ایمن و عوارض ناشی از آن می شود. بر اساس آمار تخمینی سازمان بهداشت جهانی حدود 38 درصد از بارداری ها در کل جهان نا خواسته بوده است. با توجه به موارد فوق و افزایش موارد حاملگی ناخواسته تا میزان 24 درصد در کشور، ارتقاء رفتارهای مرتبط با بهداشت باروری در جوانان ضروری می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه های شهرستان یزد در رابطه با بهداشت باروری بود.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی- مقطعی و جامعه مورد پژوهش دانشجویان دانشگاه های (یزد، آزاد و علوم پزشکی شهید صدوقی) شهرستان یزد بودند که در یک نمونه 755 نفری به صورت تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات 46 سوالی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر در سه بخش: دموگرافیک 10 سوال، آگاهی 19 سوال و نگرش با 16 گویه و یک سوال در مورد منبع کسب اطلاع بود. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش هجدهم با کمک آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی من ویتنی، کروس کال والیس، کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معناداری 05/0 مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته ها
از مجموع شرکت کنندگان در این مطالعه 6/48% مرد و 1/82% مجرد و 14% متاهل بودند. 8/38% در دانشگاه آزاد، 4/47% در دانشگاه یزد و 8/13% در دانشگاه علوم پزشکی مشغول به تحصیل بودند. میانگین نمره آگاهی 29/5±45/16 (محدوده نمره 27-0) و نگرش 29/18±17/52 (محدوده نمره80-16) بود. میان میانگین نمرات آگاهی و نگرش دانشجویان با وضعیت تاهل (039/0P=) و (012/0P=)، جنس (009/0P=)و (001/0P=)، مقطع تحصیلی آن ها (003/0P=)و (0001/0P=) و نوع دانشگاه محل تحصیل (0001/0P=) و (0001/0P=) اختلاف معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری
بیش از نیمی از دانشجویان نسبت به بهداشت باروری آشنایی کلی داشتند و به نظر می رسد با تاکید بیشتر بر جنبه های آموزشی چون آموزش همسان محور در دانشگاه ها به توان به نتایج قابل قبول تری در زمینه ارتقاء آگاهی و نگرش دانشجویان جهت عملکرد شایسته بهداشتی دست یافت.
زبان:
فارسی
صفحه:
139
لینک کوتاه:
magiran.com/p990628 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!