رویکرد جنسیتی در تحلیل رضایت مندی روستائیان از عملکرد دهیاران

(مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت)
چکیده:
دهیاری ها در اوایل دهه80 به عنوان سازمان های غیردولتی اداره امور اجرایی روستاها را برعهده گرفتند. از آنجا که رضایت مندی از عملکرد آنان ضامن موفقیت و تداوم فعالیت آنان خواهد بود این پژوهش با رویکرد تحلیل جنسیتی و بر اساس نظریه تبادل اجتماعی، در صدد تحلیل میزان رضایت مندی زنان و مردان از عملکرد دهیاران در مدیریت روستایی بخش کونانی از توابع شهرستان کوهدشت است چرا که بنظر می رسد هریک از دو جنس دارای انتظاراتی از دهیاران هستند که برگرفته از نقش و جایگاه متفاوت آنان در جامعه است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی و از طریق پیمایش میدانی صورت گرفته است. جمعیت ساکن در این روستاها برابر با 7445 نفر است که بر اساس فرمول کوکران 200 نفر از زنان و مردان به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. داده ها پس از جمعآوری از طریق پرسشنامه محقق ساخته با آزمون های تی، فریدمن و رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از این است که زنان نسبت به مردان از عملکرد اقتصادی و اجتماعی دهیاران رضایت مندی کمتر و در بعد کالبدی- زیست محیطی دارای رضایت مندی بیشتر نسبت به مردان هستند، این تفاوت ها عمدتا با نقش های جنسیتی و منافع حاصل از عملکرد شوراها و تاثیرگذاری آن بر رضایت مندی دو جنس ارتباط دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
101
لینک کوتاه:
magiran.com/p990924 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.