شیوع افسردگی و رویدادهای زندگی بیماران همودیالیزی مرکز آموزشی، درمانی ولی عصر (عج) بیرجند (سال 1389)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مرحله آخر بیماری کلیوی (ESRD) و دیالیز ناشی از آن بشدت بر سلامت جسمی و روانی بیماران اثر می گذارد. همودیالیز فرایندی تنش زا است و رویدادهای زندگی در ایجاد افسردگی بیماران دیالیزی موثر شناخته شده اند؛ بنابراین با توجه به طولانی بودن دوره درمان و تغییر در شیوه زندگی بیماران، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع افسردگی و رویدادهای زندگی در بیماران تحت همودیالیز شهر بیرجند انجام شد.
روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی بر روی بیماران تحت همودیالیز واجد شرایط ورود به مطالعه در مرکز آموزشی، درمانی ولی عصر (عج) بیرجند که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه سه قسمتی شامل مشخصات فردی، آزمون افسردگی بک و پرسشنامه رویدادهای زندگی هولمز- راهه جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های کای اسکوئر، فیشر و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0= α تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
از مجموع 60 بیمار مورد مطالعه 60% مذکر، 3/88% متاهل، 85% ساکن شهر و 85% دارای مسکن شخصی بودند. وضعیت مالی 60% در حد متوسط بود؛ 3/58% بیکار بودند و 3/53% سه نوبت در هفته دیالیز می شدند. میانگین سن بیماران46/17 ± 35/54 سال بود. 7/56% از بیماران افسردگی داشتند. نمره رویدادهای زندگی در 45% از افراد بیش از 200 بود. بین نمره رویدادهای زندگی و افسردگی رابطه مستقیم وجود داشت ولی از نظر آماری معنی دار نبود. بین متغیرهای فردی و رویدادهای زندگی و افسردگی تنها در مورد جنس تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (03/0= P).
نتیجه گیری
با توجه به شیوع افسردگی و احتمال بروز بیماری جسمی و روحی در حد 50% تا 80% بر اساس آزمون هولمز- راهه و نمره بیش از 200 در بیماران، اقدامات درمانی پیشگیرانه و حمایت روانی این افراد ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحه:
125
لینک کوتاه:
magiran.com/p992024 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.