مقایسه ترکیب اسیدهای چرب بدن ماهیان پار آزاد دریای خزر در دوره های غذادهی، گرسنگی و تغذیه مجدد

پیام:
چکیده:

این مطالعه به‌منظور مقایسه ترکیب اسید‌های چرب بدن ماهی پار آزاد دریای‌خزر (Salmo trutta caspius) در شرایط مختلف تغذیه‌ای انجام‌گردید. تعداد 900 ماهی پار آزاد خزر (1±SD) 12/5 گرم در شرایط مختلف تغذیه‌ای شامل شش هفته غذا‌دهی‌کامل (FFF یا شاهد)، سه‌هفته گرسنگی و سه‌هفته تغذیه‌مجدد (SF)، سه‌هفته غذادهی و سه‌هفته گرسنگی (FS)، دو هفته غذادهی، دو هفته گرسنگی و دو هفته تغذیه‌مجدد (FSF)، دو هفته گرسنگی، دو هفته غذادهی و دو هفته گرسنگی (SFS) و شش‌هفته گرسنگی‌کامل (SSS) نگه‌داری‌شدند. پس از اعمال شرایط مختلف تغذیه‌ای ترکیب اسیدهای‌چرب بافت‌بدن بوسیله‌ی GC/FID آنالیز‌شد. مجموع اسیدهای‌چرب تک غیر‌اشباع (MUFA) با افزایش دوره‌های‌گرسنگی نسبت‌به تیمار شاهد (35/14 درصد) کاهش‌یافت و به 32/32 درصد در تیمار SSS رسید، در‌عوض نسبت اسیدهای‌چرب اشباع (SFA) و اسیدهای‌چرب چند غیر‌اشباع (PUFA) به‌ترتیب از 27/25 و 27/10 در تیمار FFF به 32/81 و 31/54درصد در تیمار SSS افزایش‌یافتند (0P<0/05). مقادیر لینولنیک‌اسید (LNA) و شاخص نسبت 22و18/20C PUFA (به‌ترتیب1/62 درصد و 0/27 در تیمار FFF) در اثر افزایش دوره‌‌ی‌ گرسنگی کاهش‌یافتند و به مقادیر 1/19 درصد و 0/22 در تیمار SSS رسیدند، در‌مقابل میزان ایکوزاپنتانوییک اسید (EPA) و دکوزاهگزانوییک اسید (DHA) به‌ طور معنی‌داری افزایش‌ یافتند و به‌ترتیب از 4/55 و 14/12در تیمار FFF به 6/46 و 15/6درصد در تیمار SSS رسیدند. در دوره‌ها‌ی تغذیه ‌مجدد، اسیدهای‌چرب روند عکس داشته و به سطوح خود در تیمار شاهد نزدیک ‌شدند. بنابراین ماهی آزاد دریای‌خزر در شرایط مختلف تغذیه‌ای اسیدهای‌چرب را به‌صورت انتخابی جهت تامین انرژی و اسیدهای ‌چرب ضروری مورد نیاز خود، ذخیره، تبدیل و یا مصرف می‌کند.

زبان:
فارسی
صفحه:
229
لینک کوتاه:
magiran.com/p995717 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.