ساخت و استاندارد کردن مقیاس خشم چند بعدی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 87- 86

پیام:
چکیده:

هدف از این پژوهش ساخت و هنجاریابی مقیاس خشم چندبعدی (خشم انگیختگی، نگرش خصمانه، خشم بیرونی، خشم درونی و موقعیت های خشم انگیز) در بین دانش آموزان دبیرستان های شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 87-86 است. برای این منظور، ابتدا مبانی نظری پژوهش های پیشین، مطالعه شد سپس براساس حیطه های سازه مذکور که از مطالعه منابع به دست آمده بود، برای طراحی پرسشنامه اقدام شد. پس از بررسی روایی صوری و محتوایی سوالات ساخته شده در ارتباط با هر کدام از خرده آزمون ها و حذف سوالات نامناسب از آن، در مجموع 29 سوال برای اجرای نهایی بر روی گروهی متشکل از 400 نفر از دانش آموزان (212 مرد و 188 زن) که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شده بودند اجرا شد. پس از اجرا سوالات قبل از استفاده در تحلیل عاملی با شرط همبستگی کمتر از 3/0 با نمره کل غربال شد که 11 سوال در این مرحله حذف شد، سپس تحلیل عاملی سوالات انجام گرفت که در این مرحله نیز تعداد 10 سوال به دلیل اینکه چهار تا از عامل ها سه سوال و کمتر داشتند حذف شدند. که 29 سوال برای تحلیل نهایی باقی ماند. سپس با توجه به معنی دار بودن آزمون کرویت بارتلت(000/0) و مقدار KMO برابر88/0، تحلیل عاملی با روش PC انجام شد. نتیجه تحلیل عاملی به روش چرخش واریمکس 5 عامل با 37/48 تبیین واریانس، همسویی با مبانی نظری سازه مورد بررسی را نشان داد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ 87/0 و از طریق روش آزمون آزمون مجدد 81/0 و نتایج همبستگی بین اجرای اول و دوم در پنج عامل به ترتیب 83/0، 86/0، 77/0، 81/0 و 79/0 به دست آمد. از روش تنصیف به منظور حصول اطمینان بیشتر نسبت به پایایی مقیاش ساخته شده استفاده شد. ضرایب پایایی برای هر دو نیمه به ترتیب برابر 85/0 (نیمه اول) و 82/0 (نیمه دوم) بوده است. 77/0 پایایی کل آزمون مورد نظر است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، تعیین هنجار، نقطه برش و شدت اختلال محاسبه گردید. نقطه برش برای این آزمون با توجه به میانگین و انحراف استاندارد 01/88 بدست آمد. با توجه به این نقطه برش درصد شیوع اختلال 2/7 درصد در کل نمونه و به تفکیک جنسیت 8/3 برای مردان و2/11 برای زنان به دست آمد.

زبان:
فارسی
صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p997403 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.