مقایسه تاثیر دو روش آموزشی در ترغیب زنان باردار به انجام زایمان طبیعی

پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به افزایش روز افزون آمار سزارین در کشور، انتخاب یک شیوه آموزشی مناسب در ترغیب زنان باردار به انجام زایمان طبیعی حائز اهمیت است. این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر دو روش آموزشی بسته آموزشی و بحث گروهی به همراه بسته آموزشی بر انتخاب زایمان طبیعی در زنان باردار با قصد سزارین انتخابی انجام شد.
روش ها
مطالعه حاضر نیمه تجربی است که در سال 90-89 بر روی 100 خانم باردار سه ماهه سوم بارداری با قصد یا تصمیم به سزارین انتخابی مراجعه کننده به مطب متخصصان زنان، و زایمان شهر زاهدان با روش نمونه گیری غیر احتمالی انجام شد. پس از انجام پیش آزمون خانم ها به صورت داوطلبانه در دو گروه، روش آموزشی بسته آموزشی و بحث گروهی شرکت کردند. پس از مدت زمان انتظار یک ماهه پس آزمون انجام شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از به کارگیری آزمون های تی مستقل، تی زوج و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
مقایسه میانگین و انحراف معیار تغییر نمرات آگاهی خانم های باردار در دو گروه آموزشی، اختلاف معناداری را نشان نداد اما بین تغییر نمرات نگرش (05/0p<)، کنترل رفتار درک شده (001/0p<)، قصد رفتاری (05/0p<)، هنجار ذهنی و رفتار (001/0p<) خانم ها در دو گروه پس از آموزش اختلاف معنادار ی مشاهده گردید.
نتیجه گیری
یافته های پژوهش نشان داد که هر دو روش آموزشی به طور یکسان آگاهی را افزایش داده اما در افزایش سایر سازه های مدل، روش بحث گروهی موثرتر بوده و به طور قابل ملاحظه ای رفتار زایمان طبیعی را افزایش داده است که این می تواند ناشی از افزایش انگیزش، قدرت تصمیم گیری و مهارت خانم ها در روش آموزش مستقیم باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
184 تا 192
لینک کوتاه:
magiran.com/p998526 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!