اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم های علف هرز خردل وحشی بر عملکرد و آستانه خسارت اقتصادی کلزا

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر توان رقابتی کلزا (رقم اوکاپی) در شرایط تداخل با علف هرز خردل وحشی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 1387 انجام شد. تیمارها شامل مقادیر نیتروژن خالص در چهار سطح (100، 150،200 و 250 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اصلی و تراکم علف هرز در پنج سطح (0، 4، 8، 16 و 32 بوته در مترمربع) به عنوان عامل فرعی بود. نتایج نشان داد که با افزایش مصرف نیتروژن، توزیع عمودی شاخص سطح برگ و ماده خشک کلزا در شرایط خالص و رقابت با خردل وحشی بهبود یافت. افزایش تراکم خردل وحشی سبب کاهش مجموع عملکرد کلزا و خردل وحشی در واحد سطح شد. مصرف نیتروژن تا سطح 150 کیلوگرم در هکتار، باعث افزایش عملکرد دانه علف هرز خردل وحشی در تمام سطوح تراکم شد. افزایش مصرف نیتروژن تا سطح 200 کیلوگرم در هکتار، باعث کاهش بسیار ناچیز آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی شد، درصورتی که در تیمار 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، مقدار آستانه به دست آمده کمتر از یک بوته در مترمربع خردل وحشی بود. نتایج نشان داد که مصرف نیتروژن تا سطح 200 کیلوگرم در هکتار سبب افزایش توان رقابتی کلزا در برابر علف هرز خردل وحشی شد
زبان:
فارسی
صفحه:
85
لینک کوتاه:
magiran.com/p998957 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!