ارزیابی مدل های تجربی رقابت علف هرز چاودار و خردل وحشی، در پیش بینی کاهش عملکرد دو رقم گنم زمستانه

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل های تجربی رقابت، به صورت دو آزمایش فاکتوریل مجزا، در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 1388-1387 انجام شد. در هر دو آزمایش، ارقام گندم الوند و سایسون با تراکم ثابت450 بوته در مترمربع به صورت دستی کشت شدند. در آزمایش اول، بذرهای علف هرز چاودار وحشی با تراکم های 0، 20، 40، 60 و 80 بوته در مترمربع کاشته شد. در آزمایش دوم، سطوح تراکم علف-هرز خردل وحشی 0، 8، 16، 24 و 32 بوته در مترمربع بود. نتایج بررسی نشان داد عملکرد زیست توده و دانه رقم سایسون در تداخل با هر دو گونه علف هرز، کاهش بیشتری نسبت به رقم الوند داشت. علف هرز خردل وحشی نسبت به چاودار در تراکم های مورد بررسی خسارت بیشتری بر گندم وارد نمود. بررسی مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل های تراکم، سطح برگ و وزن خشک نسبی یک و دو پارامتری علف هرز نشان داد که مدل های سطح برگ و وزن خشک نسبی دو پارامتری برای هر دو گونه علف هرز، معیار مناسب تری برای پیش بینی کاهش عملکرد گندم بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
157
لینک کوتاه:
magiran.com/p998961 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!