بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مولفه های مدیریت فرانوگرا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:


از جمله نظریه های جدید که در پاسخ به کاستی های نظریه های سنتی و مدرن مدیریت و در پاسخگویی به نیازهای فزاینده و در حال تغییر سازمان ها و جامعه مطرح شده است، نظریه مدیریت فرا نوگرا است. در این پژوهش میزان کاربست مولفه های مدیریت فرانوگرا در مدیریت دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، در دو وضعیت موجود و مطلوب، مورد مطالعه قرار گرفته است. در بسیاری از متون مربوطه این مولفه ها در قالب عبارات «نوآوری و ابتکار»، «ترغیب»، «هم آفرینی»، «خود کنترلی» و «سازماندهی فعالی» مطرح شده است. روش مورد استفاده جهت انجام این پژوهش، روش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی در سال تحصیلی 86- 85 بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری t تک متغیره، تحلیل واریانس یک راهه و t^2 هتلینگ استفاده شد. نتایج حاصل، نشان داد که بر اساس t مشاهده شده، کلیه مولفه ها، در وضعیت موجود کمتر از سطح متوسط و در وضعیت مطلوب بیشتر از سطح متوسط هستند. در ضمن نتایج آزمون t^2 هتلینگ نشان داد که در وضعیت موجود میزان کاربست مولفه خودکنترلی بیشتر از سایر مولفه ها و میزان کاربست مولفه نوآوری کمتر از سایر مولفه ها بوده است، در حالی که آزمودنی ها میزان مطلوبیت مولفه هم آفرینی را بیش از سایر مولفه ها ارزیابی کرده اند. به طور کلی نتایج گویای این است که، مدیریت دانشگاه ها در حال حاضر به میزان اندکی از این مولفه ها برخوردار است و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
97
لینک کوتاه:
magiran.com/p999458 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.