بررسی کمی و کیفی زباله های دندان پزشکی شهر قزوین

پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به این که اولین قدم در مدیریت مواد زاید دندان پزشکی شناسایی و طبقه بندی این مواد می باشد، از این رو در این مطالعه، زباله های دندان پزشکی شهر قزوین از نظر کمی و کیفی در دو بخش خصوصی و دولتی در سه ماهه اول سال 2009 مورد بررسی قرار گرفت.
روش ها
به منظور تحقق اهداف این مطالعه، مراکز دندان پزشکی موجود در شهر قزوین به دو گروه عمومی و خصوصی تقسیم بندی شد و از بین 32 مرکز عمومی و 98 مرکز خصوصی تعداد 10 مرکز دولتی و 40 مرکز خصوصی به صورت تصادفی انتخاب شد. با توجه به مطالعات انجام شده قبلی در زمینه زباله های دندان پزشکی، این مواد به 6 گروه (وسایل آلوده، نسج بیمار، وسایل نوک تیز و برنده، مواد مصرفی، مواد شیمیایی و مواد دندان پزشکی) تقسیم بندی شد. سپس اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
تجزیه و تحلیل های انجام شده نشان می دهد که در مراکز خصوصی 12 درصد از زایدات تولیدی مربوط به وسایل آلوده، 1 درصد مربوط به نسج بیمار، 36 درصد مربوط به وسایل نوک تیز و برنده، 51 درصد مربوط به وسایل مصرفی و مقدار نسبی مواد دندان پزشکی و مواد شیمیایی بسیار ناچیز می باشد. در مراکز دولتی 13 درصد مواد زاید مربوط به وسایل آلوده، 8 درصد مربوط به نسج بیمار، 13 درصد مربوط به وسایل نوک تیز و برنده، 66 درصد مربوط به وسایل مصرفی و مقدار مواد دندان پزشکی و مواد شیمیایی صفر بود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که بین وضعیت کمی و کیفی زباله های دندان پزشکی در مراکز خصوصی و عمومی رابطه معنی دار وجود دارد. از این رو به منظور بهبود روند مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر قزوین جهت مدیریت زباله های دندان پزشکی بایستی تمهیدات لازم از سوی دانشگاه علوم پزشکی، سازمان های بازیافت و شهرداری قزوین به منظور جمع آوری و دفع این مواد به صورت مجزا در نظر گرفته شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1255
لینک کوتاه:
magiran.com/p999780 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!