ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی داداللهی سهراب، محسن گراوند کریمی، ابوالفضل عمادآبادی، (1391). بررسی تغییرات فصلی پراکنش و میزان زی توده جلبک های غالب سواحل جزر و مدی استان بوشهر (ساحل شمالی خلیج فارس)، فصلنامه اقیانوس شناسی، 3(9)، 17-26. magiran.com/p1000017
Ali Dadolahi-Sohrab , Mohsen Garavand, Abolfazl Emadabadi, (2012). Study of Seasonal Variation of Biomass and Seaweed Composition in Tidal Areas of Boshehr Province (North Part of the Persian Gulf), Journal of Oceanography, 3(9), 17-26. magiran.com/p1000017
علی داداللهی سهراب، محسن گراوند کریمی، ابوالفضل عمادآبادی، بررسی تغییرات فصلی پراکنش و میزان زی توده جلبک های غالب سواحل جزر و مدی استان بوشهر (ساحل شمالی خلیج فارس). فصلنامه اقیانوس شناسی، 1391؛ 3(9): 17-26. magiran.com/p1000017
Ali Dadolahi-Sohrab , Mohsen Garavand, Abolfazl Emadabadi, Study of Seasonal Variation of Biomass and Seaweed Composition in Tidal Areas of Boshehr Province (North Part of the Persian Gulf), Journal of Oceanography, 2012; 3(9): 17-26. magiran.com/p1000017
علی داداللهی سهراب، محسن گراوند کریمی، ابوالفضل عمادآبادی، "بررسی تغییرات فصلی پراکنش و میزان زی توده جلبک های غالب سواحل جزر و مدی استان بوشهر (ساحل شمالی خلیج فارس)"، فصلنامه اقیانوس شناسی 3، شماره 9 (1391): 17-26. magiran.com/p1000017
Ali Dadolahi-Sohrab , Mohsen Garavand, Abolfazl Emadabadi, "Study of Seasonal Variation of Biomass and Seaweed Composition in Tidal Areas of Boshehr Province (North Part of the Persian Gulf)", Journal of Oceanography 3, no.9 (2012): 17-26. magiran.com/p1000017
علی داداللهی سهراب، محسن گراوند کریمی، ابوالفضل عمادآبادی، (1391). 'بررسی تغییرات فصلی پراکنش و میزان زی توده جلبک های غالب سواحل جزر و مدی استان بوشهر (ساحل شمالی خلیج فارس)'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 3(9)، صص.17-26. magiran.com/p1000017
Ali Dadolahi-Sohrab , Mohsen Garavand, Abolfazl Emadabadi, (2012). 'Study of Seasonal Variation of Biomass and Seaweed Composition in Tidal Areas of Boshehr Province (North Part of the Persian Gulf)', Journal of Oceanography, 3(9), pp.17-26. magiran.com/p1000017
علی داداللهی سهراب؛ محسن گراوند کریمی؛ ابوالفضل عمادآبادی. "بررسی تغییرات فصلی پراکنش و میزان زی توده جلبک های غالب سواحل جزر و مدی استان بوشهر (ساحل شمالی خلیج فارس)". فصلنامه اقیانوس شناسی، 3 ،9 ، 1391، 17-26. magiran.com/p1000017
Ali Dadolahi-Sohrab ; Mohsen Garavand; Abolfazl Emadabadi. "Study of Seasonal Variation of Biomass and Seaweed Composition in Tidal Areas of Boshehr Province (North Part of the Persian Gulf)", Journal of Oceanography, 3, 9, 2012, 17-26. magiran.com/p1000017
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال