ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی عظیمی، علیرضا صفاهیه، علی داداللهی سهراب، حسین ذوالقرنین، بهناز صفار، احمد سواری، (1391). ارزیابی استفاده از متالوتیونین به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب و مس) در دوکفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی(ره)، فصلنامه اقیانوس شناسی، 3(9)، 27-39. magiran.com/p1000020
Ali Azimi, Alireza Safahieh, Ali Dadollahi Sohrab, Hossein Zolgharnein, Behnaz Saffar, Ahmad Savari, (2012). Assessment of Metallothionein as a Biomarker of Heavy Metal (Hg, Cd, Pb and Cu) in Oyster Crassostrea gigas in Imam Khomeini Port, Journal of Oceanography, 3(9), 27-39. magiran.com/p1000020
علی عظیمی، علیرضا صفاهیه، علی داداللهی سهراب، حسین ذوالقرنین، بهناز صفار، احمد سواری، ارزیابی استفاده از متالوتیونین به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب و مس) در دوکفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی(ره). فصلنامه اقیانوس شناسی، 1391؛ 3(9): 27-39. magiran.com/p1000020
Ali Azimi, Alireza Safahieh, Ali Dadollahi Sohrab, Hossein Zolgharnein, Behnaz Saffar, Ahmad Savari, Assessment of Metallothionein as a Biomarker of Heavy Metal (Hg, Cd, Pb and Cu) in Oyster Crassostrea gigas in Imam Khomeini Port, Journal of Oceanography, 2012; 3(9): 27-39. magiran.com/p1000020
علی عظیمی، علیرضا صفاهیه، علی داداللهی سهراب، حسین ذوالقرنین، بهناز صفار، احمد سواری، "ارزیابی استفاده از متالوتیونین به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب و مس) در دوکفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی(ره)"، فصلنامه اقیانوس شناسی 3، شماره 9 (1391): 27-39. magiran.com/p1000020
Ali Azimi, Alireza Safahieh, Ali Dadollahi Sohrab, Hossein Zolgharnein, Behnaz Saffar, Ahmad Savari, "Assessment of Metallothionein as a Biomarker of Heavy Metal (Hg, Cd, Pb and Cu) in Oyster Crassostrea gigas in Imam Khomeini Port", Journal of Oceanography 3, no.9 (2012): 27-39. magiran.com/p1000020
علی عظیمی، علیرضا صفاهیه، علی داداللهی سهراب، حسین ذوالقرنین، بهناز صفار، احمد سواری، (1391). 'ارزیابی استفاده از متالوتیونین به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب و مس) در دوکفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی(ره)'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 3(9)، صص.27-39. magiran.com/p1000020
Ali Azimi, Alireza Safahieh, Ali Dadollahi Sohrab, Hossein Zolgharnein, Behnaz Saffar, Ahmad Savari, (2012). 'Assessment of Metallothionein as a Biomarker of Heavy Metal (Hg, Cd, Pb and Cu) in Oyster Crassostrea gigas in Imam Khomeini Port', Journal of Oceanography, 3(9), pp.27-39. magiran.com/p1000020
علی عظیمی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی داداللهی سهراب؛ حسین ذوالقرنین؛ بهناز صفار؛ احمد سواری. "ارزیابی استفاده از متالوتیونین به عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب و مس) در دوکفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی(ره)". فصلنامه اقیانوس شناسی، 3 ،9 ، 1391، 27-39. magiran.com/p1000020
Ali Azimi; Alireza Safahieh; Ali Dadollahi Sohrab; Hossein Zolgharnein; Behnaz Saffar; Ahmad Savari. "Assessment of Metallothionein as a Biomarker of Heavy Metal (Hg, Cd, Pb and Cu) in Oyster Crassostrea gigas in Imam Khomeini Port", Journal of Oceanography, 3, 9, 2012, 27-39. magiran.com/p1000020
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال