ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهتاب کاظمی، جاسم غفله مرمضی، پریتا کوچنین، وحید یاوری، ابراهیم رجب زاده قطرمی، (1391). تاثیر نسبت های مختلف کربوهیدرات به چربی جیره غذایی بر کارایی رشد و تغذیه در ماهی بنی جوان (Barbus sharpeyi)، فصلنامه اقیانوس شناسی، 3(9)، 47-54. magiran.com/p1000024
Mahtab Kazem, Jasem Ghafleh Marammazi, Preeta Kochanian, Vahid Yavari, Ebrahim Rajabzadeh Ghotrami, (2012). Effect of Different Dietary Carbohydrate to Lipid Ratios on the Growth and Feed Performance of juvenile benni (Barbus sharpeyi), Journal of Oceanography, 3(9), 47-54. magiran.com/p1000024
مهتاب کاظمی، جاسم غفله مرمضی، پریتا کوچنین، وحید یاوری، ابراهیم رجب زاده قطرمی، تاثیر نسبت های مختلف کربوهیدرات به چربی جیره غذایی بر کارایی رشد و تغذیه در ماهی بنی جوان (Barbus sharpeyi). فصلنامه اقیانوس شناسی، 1391؛ 3(9): 47-54. magiran.com/p1000024
Mahtab Kazem, Jasem Ghafleh Marammazi, Preeta Kochanian, Vahid Yavari, Ebrahim Rajabzadeh Ghotrami, Effect of Different Dietary Carbohydrate to Lipid Ratios on the Growth and Feed Performance of juvenile benni (Barbus sharpeyi), Journal of Oceanography, 2012; 3(9): 47-54. magiran.com/p1000024
مهتاب کاظمی، جاسم غفله مرمضی، پریتا کوچنین، وحید یاوری، ابراهیم رجب زاده قطرمی، "تاثیر نسبت های مختلف کربوهیدرات به چربی جیره غذایی بر کارایی رشد و تغذیه در ماهی بنی جوان (Barbus sharpeyi)"، فصلنامه اقیانوس شناسی 3، شماره 9 (1391): 47-54. magiran.com/p1000024
Mahtab Kazem, Jasem Ghafleh Marammazi, Preeta Kochanian, Vahid Yavari, Ebrahim Rajabzadeh Ghotrami, "Effect of Different Dietary Carbohydrate to Lipid Ratios on the Growth and Feed Performance of juvenile benni (Barbus sharpeyi)", Journal of Oceanography 3, no.9 (2012): 47-54. magiran.com/p1000024
مهتاب کاظمی، جاسم غفله مرمضی، پریتا کوچنین، وحید یاوری، ابراهیم رجب زاده قطرمی، (1391). 'تاثیر نسبت های مختلف کربوهیدرات به چربی جیره غذایی بر کارایی رشد و تغذیه در ماهی بنی جوان (Barbus sharpeyi)'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 3(9)، صص.47-54. magiran.com/p1000024
Mahtab Kazem, Jasem Ghafleh Marammazi, Preeta Kochanian, Vahid Yavari, Ebrahim Rajabzadeh Ghotrami, (2012). 'Effect of Different Dietary Carbohydrate to Lipid Ratios on the Growth and Feed Performance of juvenile benni (Barbus sharpeyi)', Journal of Oceanography, 3(9), pp.47-54. magiran.com/p1000024
مهتاب کاظمی؛ جاسم غفله مرمضی؛ پریتا کوچنین؛ وحید یاوری؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی. "تاثیر نسبت های مختلف کربوهیدرات به چربی جیره غذایی بر کارایی رشد و تغذیه در ماهی بنی جوان (Barbus sharpeyi)". فصلنامه اقیانوس شناسی، 3 ،9 ، 1391، 47-54. magiran.com/p1000024
Mahtab Kazem; Jasem Ghafleh Marammazi; Preeta Kochanian; Vahid Yavari; Ebrahim Rajabzadeh Ghotrami. "Effect of Different Dietary Carbohydrate to Lipid Ratios on the Growth and Feed Performance of juvenile benni (Barbus sharpeyi)", Journal of Oceanography, 3, 9, 2012, 47-54. magiran.com/p1000024
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال