ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین پاشائی چلکاسری، مسعود فرخ روز، عباسعلی زمینی، یاور ابراهیمیان، (1391). تعیین غلظت کشنده (Lc50 96h) حشره کش دیازینون (Diazinon) و علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa)، فصلنامه اقیانوس شناسی، 3(9)، 63-68. magiran.com/p1000028
Hossein Pashaie Chelkasary Masoud Farokhrooz, Abbasali Zamini, Yavar Ebrahimian, (2012). Determination the Lethal Concentration (Lc50 96H) of Diazinon and Machety (Butachlor) on (Vimba vimba persa), Journal of Oceanography, 3(9), 63-68. magiran.com/p1000028
حسین پاشائی چلکاسری، مسعود فرخ روز، عباسعلی زمینی، یاور ابراهیمیان، تعیین غلظت کشنده (Lc50 96h) حشره کش دیازینون (Diazinon) و علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa). فصلنامه اقیانوس شناسی، 1391؛ 3(9): 63-68. magiran.com/p1000028
Hossein Pashaie Chelkasary Masoud Farokhrooz, Abbasali Zamini, Yavar Ebrahimian, Determination the Lethal Concentration (Lc50 96H) of Diazinon and Machety (Butachlor) on (Vimba vimba persa), Journal of Oceanography, 2012; 3(9): 63-68. magiran.com/p1000028
حسین پاشائی چلکاسری، مسعود فرخ روز، عباسعلی زمینی، یاور ابراهیمیان، "تعیین غلظت کشنده (Lc50 96h) حشره کش دیازینون (Diazinon) و علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa)"، فصلنامه اقیانوس شناسی 3، شماره 9 (1391): 63-68. magiran.com/p1000028
Hossein Pashaie Chelkasary Masoud Farokhrooz, Abbasali Zamini, Yavar Ebrahimian, "Determination the Lethal Concentration (Lc50 96H) of Diazinon and Machety (Butachlor) on (Vimba vimba persa)", Journal of Oceanography 3, no.9 (2012): 63-68. magiran.com/p1000028
حسین پاشائی چلکاسری، مسعود فرخ روز، عباسعلی زمینی، یاور ابراهیمیان، (1391). 'تعیین غلظت کشنده (Lc50 96h) حشره کش دیازینون (Diazinon) و علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa)'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 3(9)، صص.63-68. magiran.com/p1000028
Hossein Pashaie Chelkasary Masoud Farokhrooz, Abbasali Zamini, Yavar Ebrahimian, (2012). 'Determination the Lethal Concentration (Lc50 96H) of Diazinon and Machety (Butachlor) on (Vimba vimba persa)', Journal of Oceanography, 3(9), pp.63-68. magiran.com/p1000028
حسین پاشائی چلکاسری؛ مسعود فرخ روز؛ عباسعلی زمینی؛ یاور ابراهیمیان. "تعیین غلظت کشنده (Lc50 96h) حشره کش دیازینون (Diazinon) و علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa)". فصلنامه اقیانوس شناسی، 3 ،9 ، 1391، 63-68. magiran.com/p1000028
Hossein Pashaie Chelkasary Masoud Farokhrooz; Abbasali Zamini; Yavar Ebrahimian. "Determination the Lethal Concentration (Lc50 96H) of Diazinon and Machety (Butachlor) on (Vimba vimba persa)", Journal of Oceanography, 3, 9, 2012, 63-68. magiran.com/p1000028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال