ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته کمیجانی، وحید چگینی، (1391). تحلیل فضایی و میدانی کمیت های فیزیکی آب خلیج چابهار در مونسون زمستانه سال 1386 1385، فصلنامه اقیانوس شناسی، 3(9)، 69-77. magiran.com/p1000030
Fereshteh Komijani, Vahid Chegini, (2012). Spatial and Field Analysis of Physical Parameters of Chabahar Bay Water in Winter Monsoon (2006-2007), Journal of Oceanography, 3(9), 69-77. magiran.com/p1000030
فرشته کمیجانی، وحید چگینی، تحلیل فضایی و میدانی کمیت های فیزیکی آب خلیج چابهار در مونسون زمستانه سال 1386 1385. فصلنامه اقیانوس شناسی، 1391؛ 3(9): 69-77. magiran.com/p1000030
Fereshteh Komijani, Vahid Chegini, Spatial and Field Analysis of Physical Parameters of Chabahar Bay Water in Winter Monsoon (2006-2007), Journal of Oceanography, 2012; 3(9): 69-77. magiran.com/p1000030
فرشته کمیجانی، وحید چگینی، "تحلیل فضایی و میدانی کمیت های فیزیکی آب خلیج چابهار در مونسون زمستانه سال 1386 1385"، فصلنامه اقیانوس شناسی 3، شماره 9 (1391): 69-77. magiran.com/p1000030
Fereshteh Komijani, Vahid Chegini, "Spatial and Field Analysis of Physical Parameters of Chabahar Bay Water in Winter Monsoon (2006-2007)", Journal of Oceanography 3, no.9 (2012): 69-77. magiran.com/p1000030
فرشته کمیجانی، وحید چگینی، (1391). 'تحلیل فضایی و میدانی کمیت های فیزیکی آب خلیج چابهار در مونسون زمستانه سال 1386 1385'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 3(9)، صص.69-77. magiran.com/p1000030
Fereshteh Komijani, Vahid Chegini, (2012). 'Spatial and Field Analysis of Physical Parameters of Chabahar Bay Water in Winter Monsoon (2006-2007)', Journal of Oceanography, 3(9), pp.69-77. magiran.com/p1000030
فرشته کمیجانی؛ وحید چگینی. "تحلیل فضایی و میدانی کمیت های فیزیکی آب خلیج چابهار در مونسون زمستانه سال 1386 1385". فصلنامه اقیانوس شناسی، 3 ،9 ، 1391، 69-77. magiran.com/p1000030
Fereshteh Komijani; Vahid Chegini. "Spatial and Field Analysis of Physical Parameters of Chabahar Bay Water in Winter Monsoon (2006-2007)", Journal of Oceanography, 3, 9, 2012, 69-77. magiran.com/p1000030
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال