ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نصرالله داودیان، رضا قراخانلو، ابراهیم بنی طالبی، سارا برمکی، علی خازنی، (1391). مقایسه اثرات مصرف کراتین منوهیدرات، بی کربنات سدیم و توام آن ها بر اجراهای بی هوازی و لاکتات خون کشتی گیران، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 7(2)، 57. magiran.com/p1003028
N. Davoodian, R. Gharakhanlou, E. Banitalebi, S. Barmaki, A. Khazani, (2012). Comparison of the effects of creatine monohydrate, sodium bicarbonate and their combined administration on anerobic performance and blood lactate level in wrestlers, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 7(2), 57. magiran.com/p1003028
نصرالله داودیان، رضا قراخانلو، ابراهیم بنی طالبی، سارا برمکی، علی خازنی، مقایسه اثرات مصرف کراتین منوهیدرات، بی کربنات سدیم و توام آن ها بر اجراهای بی هوازی و لاکتات خون کشتی گیران. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1391؛ 7(2): 57. magiran.com/p1003028
N. Davoodian, R. Gharakhanlou, E. Banitalebi, S. Barmaki, A. Khazani, Comparison of the effects of creatine monohydrate, sodium bicarbonate and their combined administration on anerobic performance and blood lactate level in wrestlers, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 2012; 7(2): 57. magiran.com/p1003028
نصرالله داودیان، رضا قراخانلو، ابراهیم بنی طالبی، سارا برمکی، علی خازنی، "مقایسه اثرات مصرف کراتین منوهیدرات، بی کربنات سدیم و توام آن ها بر اجراهای بی هوازی و لاکتات خون کشتی گیران"، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 7، شماره 2 (1391): 57. magiran.com/p1003028
N. Davoodian, R. Gharakhanlou, E. Banitalebi, S. Barmaki, A. Khazani, "Comparison of the effects of creatine monohydrate, sodium bicarbonate and their combined administration on anerobic performance and blood lactate level in wrestlers", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 7, no.2 (2012): 57. magiran.com/p1003028
نصرالله داودیان، رضا قراخانلو، ابراهیم بنی طالبی، سارا برمکی، علی خازنی، (1391). 'مقایسه اثرات مصرف کراتین منوهیدرات، بی کربنات سدیم و توام آن ها بر اجراهای بی هوازی و لاکتات خون کشتی گیران'، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 7(2)، صص.57. magiran.com/p1003028
N. Davoodian, R. Gharakhanlou, E. Banitalebi, S. Barmaki, A. Khazani, (2012). 'Comparison of the effects of creatine monohydrate, sodium bicarbonate and their combined administration on anerobic performance and blood lactate level in wrestlers', Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 7(2), pp.57. magiran.com/p1003028
نصرالله داودیان؛ رضا قراخانلو؛ ابراهیم بنی طالبی؛ سارا برمکی؛ علی خازنی. "مقایسه اثرات مصرف کراتین منوهیدرات، بی کربنات سدیم و توام آن ها بر اجراهای بی هوازی و لاکتات خون کشتی گیران". فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 7 ،2 ، 1391، 57. magiran.com/p1003028
N. Davoodian; R. Gharakhanlou; E. Banitalebi; S. Barmaki; A. Khazani. "Comparison of the effects of creatine monohydrate, sodium bicarbonate and their combined administration on anerobic performance and blood lactate level in wrestlers", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 7, 2, 2012, 57. magiran.com/p1003028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال