ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدیه مرادی تبریز، گلرخ الفتی، علی احمدی، فرزانه نیکی، (1391). بررسی بروز مارکر سیکلواکسیژناز-2 به روش ایمونوهیستوشیمی در تومورهای ترانزیشنال مثانه، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 70(4)، 228. magiran.com/p1003515
Hedieh Moradi Tabriz (Md), Golrokh Olfati (Md), Ali Ahmadi (Md), Farzaneh Niki A.Sc, (2012). Immunohistochemical expression of Cyclooxygenase-2 in urinary bladder transitional cell carcinomas, Tehran University Medical Journal, 70(4), 228. magiran.com/p1003515
هدیه مرادی تبریز، گلرخ الفتی، علی احمدی، فرزانه نیکی، بررسی بروز مارکر سیکلواکسیژناز-2 به روش ایمونوهیستوشیمی در تومورهای ترانزیشنال مثانه. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1391؛ 70(4): 228. magiran.com/p1003515
Hedieh Moradi Tabriz (Md), Golrokh Olfati (Md), Ali Ahmadi (Md), Farzaneh Niki A.Sc, Immunohistochemical expression of Cyclooxygenase-2 in urinary bladder transitional cell carcinomas, Tehran University Medical Journal, 2012; 70(4): 228. magiran.com/p1003515
هدیه مرادی تبریز، گلرخ الفتی، علی احمدی، فرزانه نیکی، "بررسی بروز مارکر سیکلواکسیژناز-2 به روش ایمونوهیستوشیمی در تومورهای ترانزیشنال مثانه"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 70، شماره 4 (1391): 228. magiran.com/p1003515
Hedieh Moradi Tabriz (Md), Golrokh Olfati (Md), Ali Ahmadi (Md), Farzaneh Niki A.Sc, "Immunohistochemical expression of Cyclooxygenase-2 in urinary bladder transitional cell carcinomas", Tehran University Medical Journal 70, no.4 (2012): 228. magiran.com/p1003515
هدیه مرادی تبریز، گلرخ الفتی، علی احمدی، فرزانه نیکی، (1391). 'بررسی بروز مارکر سیکلواکسیژناز-2 به روش ایمونوهیستوشیمی در تومورهای ترانزیشنال مثانه'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 70(4)، صص.228. magiran.com/p1003515
Hedieh Moradi Tabriz (Md), Golrokh Olfati (Md), Ali Ahmadi (Md), Farzaneh Niki A.Sc, (2012). 'Immunohistochemical expression of Cyclooxygenase-2 in urinary bladder transitional cell carcinomas', Tehran University Medical Journal, 70(4), pp.228. magiran.com/p1003515
هدیه مرادی تبریز؛ گلرخ الفتی؛ علی احمدی؛ فرزانه نیکی. "بررسی بروز مارکر سیکلواکسیژناز-2 به روش ایمونوهیستوشیمی در تومورهای ترانزیشنال مثانه". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 70 ،4 ، 1391، 228. magiran.com/p1003515
Hedieh Moradi Tabriz (Md); Golrokh Olfati (Md); Ali Ahmadi (Md); Farzaneh Niki A.Sc. "Immunohistochemical expression of Cyclooxygenase-2 in urinary bladder transitional cell carcinomas", Tehran University Medical Journal, 70, 4, 2012, 228. magiran.com/p1003515
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال