ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مهرداد کسایی، مهران کسایی، اصغر سیف، (1391). سطوح سرمی هورمون های تیروکسین، تری یدو تیرونین و تیروتروپین در بیماران مبتلا به افسردگی در مقایسه با افراد سالم، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 14(2)، 47. magiran.com/p1004588
Seyedmehrdad Kassaee, Mehran Kassaee, Asghar Seif, (2012). Serum levels of triiodothyronine, thyroxin and thyrotropin in the patients with major depressive, in comparison with normal patients, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 14(2), 47. magiran.com/p1004588
سید مهرداد کسایی، مهران کسایی، اصغر سیف، سطوح سرمی هورمون های تیروکسین، تری یدو تیرونین و تیروتروپین در بیماران مبتلا به افسردگی در مقایسه با افراد سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1391؛ 14(2): 47. magiran.com/p1004588
Seyedmehrdad Kassaee, Mehran Kassaee, Asghar Seif, Serum levels of triiodothyronine, thyroxin and thyrotropin in the patients with major depressive, in comparison with normal patients, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2012; 14(2): 47. magiran.com/p1004588
سید مهرداد کسایی، مهران کسایی، اصغر سیف، "سطوح سرمی هورمون های تیروکسین، تری یدو تیرونین و تیروتروپین در بیماران مبتلا به افسردگی در مقایسه با افراد سالم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 14، شماره 2 (1391): 47. magiran.com/p1004588
Seyedmehrdad Kassaee, Mehran Kassaee, Asghar Seif, "Serum levels of triiodothyronine, thyroxin and thyrotropin in the patients with major depressive, in comparison with normal patients", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 14, no.2 (2012): 47. magiran.com/p1004588
سید مهرداد کسایی، مهران کسایی، اصغر سیف، (1391). 'سطوح سرمی هورمون های تیروکسین، تری یدو تیرونین و تیروتروپین در بیماران مبتلا به افسردگی در مقایسه با افراد سالم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 14(2)، صص.47. magiran.com/p1004588
Seyedmehrdad Kassaee, Mehran Kassaee, Asghar Seif, (2012). 'Serum levels of triiodothyronine, thyroxin and thyrotropin in the patients with major depressive, in comparison with normal patients', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 14(2), pp.47. magiran.com/p1004588
سید مهرداد کسایی؛ مهران کسایی؛ اصغر سیف. "سطوح سرمی هورمون های تیروکسین، تری یدو تیرونین و تیروتروپین در بیماران مبتلا به افسردگی در مقایسه با افراد سالم". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 14 ،2 ، 1391، 47. magiran.com/p1004588
Seyedmehrdad Kassaee; Mehran Kassaee; Asghar Seif. "Serum levels of triiodothyronine, thyroxin and thyrotropin in the patients with major depressive, in comparison with normal patients", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 14, 2, 2012, 47. magiran.com/p1004588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال