ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاوه به آیین، رضا آخوندزاده، شعله نسیون پور، الهام پورمطرود، سیدامین موسویان روشن ضمیر، (1391). اثر آرام بخشی و عوارض ترکیب دارویی کتوفول (کتامین و پروپوفول) در مقایسه با پروپوفول در بیماران تحت هیستروسکوپی تشخیص، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 34(1)، 53. magiran.com/p1005333
Kaveh Behaeen, Reza Akhoondzade, Sholeh Nesioonpour, Elham Pourmatroud, Seyed Amin Mousavian Roshan Zamir, (2012). A comparison of ketaminepropofol combination with propofol for sedation during diagnostic hysteroscopy, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 34(1), 53. magiran.com/p1005333
کاوه به آیین، رضا آخوندزاده، شعله نسیون پور، الهام پورمطرود، سیدامین موسویان روشن ضمیر، اثر آرام بخشی و عوارض ترکیب دارویی کتوفول (کتامین و پروپوفول) در مقایسه با پروپوفول در بیماران تحت هیستروسکوپی تشخیص. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1391؛ 34(1): 53. magiran.com/p1005333
Kaveh Behaeen, Reza Akhoondzade, Sholeh Nesioonpour, Elham Pourmatroud, Seyed Amin Mousavian Roshan Zamir, A comparison of ketaminepropofol combination with propofol for sedation during diagnostic hysteroscopy, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2012; 34(1): 53. magiran.com/p1005333
کاوه به آیین، رضا آخوندزاده، شعله نسیون پور، الهام پورمطرود، سیدامین موسویان روشن ضمیر، "اثر آرام بخشی و عوارض ترکیب دارویی کتوفول (کتامین و پروپوفول) در مقایسه با پروپوفول در بیماران تحت هیستروسکوپی تشخیص"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 34، شماره 1 (1391): 53. magiran.com/p1005333
Kaveh Behaeen, Reza Akhoondzade, Sholeh Nesioonpour, Elham Pourmatroud, Seyed Amin Mousavian Roshan Zamir, "A comparison of ketaminepropofol combination with propofol for sedation during diagnostic hysteroscopy", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 34, no.1 (2012): 53. magiran.com/p1005333
کاوه به آیین، رضا آخوندزاده، شعله نسیون پور، الهام پورمطرود، سیدامین موسویان روشن ضمیر، (1391). 'اثر آرام بخشی و عوارض ترکیب دارویی کتوفول (کتامین و پروپوفول) در مقایسه با پروپوفول در بیماران تحت هیستروسکوپی تشخیص'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 34(1)، صص.53. magiran.com/p1005333
Kaveh Behaeen, Reza Akhoondzade, Sholeh Nesioonpour, Elham Pourmatroud, Seyed Amin Mousavian Roshan Zamir, (2012). 'A comparison of ketaminepropofol combination with propofol for sedation during diagnostic hysteroscopy', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 34(1), pp.53. magiran.com/p1005333
کاوه به آیین؛ رضا آخوندزاده؛ شعله نسیون پور؛ الهام پورمطرود؛ سیدامین موسویان روشن ضمیر. "اثر آرام بخشی و عوارض ترکیب دارویی کتوفول (کتامین و پروپوفول) در مقایسه با پروپوفول در بیماران تحت هیستروسکوپی تشخیص". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 34 ،1 ، 1391، 53. magiran.com/p1005333
Kaveh Behaeen; Reza Akhoondzade; Sholeh Nesioonpour; Elham Pourmatroud; Seyed Amin Mousavian Roshan Zamir. "A comparison of ketaminepropofol combination with propofol for sedation during diagnostic hysteroscopy", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 34, 1, 2012, 53. magiran.com/p1005333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال