ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسمعیل عبدالرحیم کاشی، محمدرضا فاضل، مجتبی صحت، مهدی زنگانه، (1391). مقایسه اثر تزریق درون صفاقی و زیر جلدی بوپی واکائین بر درد بعد از آپاندکتومی، مجله فیض، 16(3)، 188. magiran.com/p1005506
Esmaeel Abdolrahim-Kashi, Mohammad Reza Fazel, Mojtaba Sehhat, Mahdi Zangane, (2012). Comparing the effects of peritoneal and subcutaneous injections of Bupivacaine on post-appendectomy pain, Feyz, 16(3), 188. magiran.com/p1005506
اسمعیل عبدالرحیم کاشی، محمدرضا فاضل، مجتبی صحت، مهدی زنگانه، مقایسه اثر تزریق درون صفاقی و زیر جلدی بوپی واکائین بر درد بعد از آپاندکتومی. مجله فیض، 1391؛ 16(3): 188. magiran.com/p1005506
Esmaeel Abdolrahim-Kashi, Mohammad Reza Fazel, Mojtaba Sehhat, Mahdi Zangane, Comparing the effects of peritoneal and subcutaneous injections of Bupivacaine on post-appendectomy pain, Feyz, 2012; 16(3): 188. magiran.com/p1005506
اسمعیل عبدالرحیم کاشی، محمدرضا فاضل، مجتبی صحت، مهدی زنگانه، "مقایسه اثر تزریق درون صفاقی و زیر جلدی بوپی واکائین بر درد بعد از آپاندکتومی"، مجله فیض 16، شماره 3 (1391): 188. magiran.com/p1005506
Esmaeel Abdolrahim-Kashi, Mohammad Reza Fazel, Mojtaba Sehhat, Mahdi Zangane, "Comparing the effects of peritoneal and subcutaneous injections of Bupivacaine on post-appendectomy pain", Feyz 16, no.3 (2012): 188. magiran.com/p1005506
اسمعیل عبدالرحیم کاشی، محمدرضا فاضل، مجتبی صحت، مهدی زنگانه، (1391). 'مقایسه اثر تزریق درون صفاقی و زیر جلدی بوپی واکائین بر درد بعد از آپاندکتومی'، مجله فیض، 16(3)، صص.188. magiran.com/p1005506
Esmaeel Abdolrahim-Kashi, Mohammad Reza Fazel, Mojtaba Sehhat, Mahdi Zangane, (2012). 'Comparing the effects of peritoneal and subcutaneous injections of Bupivacaine on post-appendectomy pain', Feyz, 16(3), pp.188. magiran.com/p1005506
اسمعیل عبدالرحیم کاشی؛ محمدرضا فاضل؛ مجتبی صحت؛ مهدی زنگانه. "مقایسه اثر تزریق درون صفاقی و زیر جلدی بوپی واکائین بر درد بعد از آپاندکتومی". مجله فیض، 16 ،3 ، 1391، 188. magiran.com/p1005506
Esmaeel Abdolrahim-Kashi; Mohammad Reza Fazel; Mojtaba Sehhat; Mahdi Zangane. "Comparing the effects of peritoneal and subcutaneous injections of Bupivacaine on post-appendectomy pain", Feyz, 16, 3, 2012, 188. magiran.com/p1005506
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال