ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه تکیه، جلال زرین قلم، هما مناهجی، الناز زینال زاده، (1391). تاثیر سطوح سرمی اینترلوکین-6 بر روی هایپرآلژزی و بیان گیرنده های اوپیوئیدی Mu نخاعی در طی التهاب مزمن ایجاد شده به وسیله ی ادجوانت کامل فروند، مجله فیض، 16(3)، 196. magiran.com/p1005507
Elaheh Tekieh, Jalal Zaringhalam, Homa Manaheji, Elnaz Zeinalzadeh, (2012). Role of serum interleukin-6 level on hyperalgesia and spinal mu-opioid receptor expression during the complete Freund's adjuvant-induced chronic inflammation, Feyz, 16(3), 196. magiran.com/p1005507
الهه تکیه، جلال زرین قلم، هما مناهجی، الناز زینال زاده، تاثیر سطوح سرمی اینترلوکین-6 بر روی هایپرآلژزی و بیان گیرنده های اوپیوئیدی Mu نخاعی در طی التهاب مزمن ایجاد شده به وسیله ی ادجوانت کامل فروند. مجله فیض، 1391؛ 16(3): 196. magiran.com/p1005507
Elaheh Tekieh, Jalal Zaringhalam, Homa Manaheji, Elnaz Zeinalzadeh, Role of serum interleukin-6 level on hyperalgesia and spinal mu-opioid receptor expression during the complete Freund's adjuvant-induced chronic inflammation, Feyz, 2012; 16(3): 196. magiran.com/p1005507
الهه تکیه، جلال زرین قلم، هما مناهجی، الناز زینال زاده، "تاثیر سطوح سرمی اینترلوکین-6 بر روی هایپرآلژزی و بیان گیرنده های اوپیوئیدی Mu نخاعی در طی التهاب مزمن ایجاد شده به وسیله ی ادجوانت کامل فروند"، مجله فیض 16، شماره 3 (1391): 196. magiran.com/p1005507
Elaheh Tekieh, Jalal Zaringhalam, Homa Manaheji, Elnaz Zeinalzadeh, "Role of serum interleukin-6 level on hyperalgesia and spinal mu-opioid receptor expression during the complete Freund's adjuvant-induced chronic inflammation", Feyz 16, no.3 (2012): 196. magiran.com/p1005507
الهه تکیه، جلال زرین قلم، هما مناهجی، الناز زینال زاده، (1391). 'تاثیر سطوح سرمی اینترلوکین-6 بر روی هایپرآلژزی و بیان گیرنده های اوپیوئیدی Mu نخاعی در طی التهاب مزمن ایجاد شده به وسیله ی ادجوانت کامل فروند'، مجله فیض، 16(3)، صص.196. magiran.com/p1005507
Elaheh Tekieh, Jalal Zaringhalam, Homa Manaheji, Elnaz Zeinalzadeh, (2012). 'Role of serum interleukin-6 level on hyperalgesia and spinal mu-opioid receptor expression during the complete Freund's adjuvant-induced chronic inflammation', Feyz, 16(3), pp.196. magiran.com/p1005507
الهه تکیه؛ جلال زرین قلم؛ هما مناهجی؛ الناز زینال زاده. "تاثیر سطوح سرمی اینترلوکین-6 بر روی هایپرآلژزی و بیان گیرنده های اوپیوئیدی Mu نخاعی در طی التهاب مزمن ایجاد شده به وسیله ی ادجوانت کامل فروند". مجله فیض، 16 ،3 ، 1391، 196. magiran.com/p1005507
Elaheh Tekieh; Jalal Zaringhalam; Homa Manaheji; Elnaz Zeinalzadeh. "Role of serum interleukin-6 level on hyperalgesia and spinal mu-opioid receptor expression during the complete Freund's adjuvant-induced chronic inflammation", Feyz, 16, 3, 2012, 196. magiran.com/p1005507
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال