ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا نوروززاده، محمدرضا حیدری، آفاق صدیقیانی، آزیتا کیانی آسیابر، سقراط فقیه زاده، (1391). مقایسه تاثیر ماساژ درمانی و بانداژ کشی بر درد، ادم و اختلال کارکرد شانه بعد از جراحی ماستکتومی رادیکال تعدیل یافته، مجله فیض، 16(3)، 205. magiran.com/p1005508
Reza Norouzzadeh, Mohammadreza Heidari, Afagh Sedighiani, Azita Kiani-Asiabar, Soghrat Faghihzadeh, (2012). Comparative effects of massage therapy and bandage on shoulder pain, edema and dysfunction after the modified radical mastectomy, Feyz, 16(3), 205. magiran.com/p1005508
رضا نوروززاده، محمدرضا حیدری، آفاق صدیقیانی، آزیتا کیانی آسیابر، سقراط فقیه زاده، مقایسه تاثیر ماساژ درمانی و بانداژ کشی بر درد، ادم و اختلال کارکرد شانه بعد از جراحی ماستکتومی رادیکال تعدیل یافته. مجله فیض، 1391؛ 16(3): 205. magiran.com/p1005508
Reza Norouzzadeh, Mohammadreza Heidari, Afagh Sedighiani, Azita Kiani-Asiabar, Soghrat Faghihzadeh, Comparative effects of massage therapy and bandage on shoulder pain, edema and dysfunction after the modified radical mastectomy, Feyz, 2012; 16(3): 205. magiran.com/p1005508
رضا نوروززاده، محمدرضا حیدری، آفاق صدیقیانی، آزیتا کیانی آسیابر، سقراط فقیه زاده، "مقایسه تاثیر ماساژ درمانی و بانداژ کشی بر درد، ادم و اختلال کارکرد شانه بعد از جراحی ماستکتومی رادیکال تعدیل یافته"، مجله فیض 16، شماره 3 (1391): 205. magiran.com/p1005508
Reza Norouzzadeh, Mohammadreza Heidari, Afagh Sedighiani, Azita Kiani-Asiabar, Soghrat Faghihzadeh, "Comparative effects of massage therapy and bandage on shoulder pain, edema and dysfunction after the modified radical mastectomy", Feyz 16, no.3 (2012): 205. magiran.com/p1005508
رضا نوروززاده، محمدرضا حیدری، آفاق صدیقیانی، آزیتا کیانی آسیابر، سقراط فقیه زاده، (1391). 'مقایسه تاثیر ماساژ درمانی و بانداژ کشی بر درد، ادم و اختلال کارکرد شانه بعد از جراحی ماستکتومی رادیکال تعدیل یافته'، مجله فیض، 16(3)، صص.205. magiran.com/p1005508
Reza Norouzzadeh, Mohammadreza Heidari, Afagh Sedighiani, Azita Kiani-Asiabar, Soghrat Faghihzadeh, (2012). 'Comparative effects of massage therapy and bandage on shoulder pain, edema and dysfunction after the modified radical mastectomy', Feyz, 16(3), pp.205. magiran.com/p1005508
رضا نوروززاده؛ محمدرضا حیدری؛ آفاق صدیقیانی؛ آزیتا کیانی آسیابر؛ سقراط فقیه زاده. "مقایسه تاثیر ماساژ درمانی و بانداژ کشی بر درد، ادم و اختلال کارکرد شانه بعد از جراحی ماستکتومی رادیکال تعدیل یافته". مجله فیض، 16 ،3 ، 1391، 205. magiran.com/p1005508
Reza Norouzzadeh; Mohammadreza Heidari; Afagh Sedighiani; Azita Kiani-Asiabar; Soghrat Faghihzadeh. "Comparative effects of massage therapy and bandage on shoulder pain, edema and dysfunction after the modified radical mastectomy", Feyz, 16, 3, 2012, 205. magiran.com/p1005508
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال