ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد شفیع مجددی، معصومه ابتکار، مجید گل کار، حسین خان احمد، (1391). تاثیر اینترلوکین-27 بر بهبودی از بیماری انسفالومیلیت خودایمن در موش های C57BL/6، مجله فیض، 16(3)، 219. magiran.com/p1005510
Mohammad Shafi Mojadadi, Masoumeh Ebtekar, Majid Golkar, Hossein Khanahmad, (2012). Effect of interleukin - 27 on recovery from experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice, Feyz, 16(3), 219. magiran.com/p1005510
محمد شفیع مجددی، معصومه ابتکار، مجید گل کار، حسین خان احمد، تاثیر اینترلوکین-27 بر بهبودی از بیماری انسفالومیلیت خودایمن در موش های C57BL/6. مجله فیض، 1391؛ 16(3): 219. magiran.com/p1005510
Mohammad Shafi Mojadadi, Masoumeh Ebtekar, Majid Golkar, Hossein Khanahmad, Effect of interleukin - 27 on recovery from experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice, Feyz, 2012; 16(3): 219. magiran.com/p1005510
محمد شفیع مجددی، معصومه ابتکار، مجید گل کار، حسین خان احمد، "تاثیر اینترلوکین-27 بر بهبودی از بیماری انسفالومیلیت خودایمن در موش های C57BL/6"، مجله فیض 16، شماره 3 (1391): 219. magiran.com/p1005510
Mohammad Shafi Mojadadi, Masoumeh Ebtekar, Majid Golkar, Hossein Khanahmad, "Effect of interleukin - 27 on recovery from experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice", Feyz 16, no.3 (2012): 219. magiran.com/p1005510
محمد شفیع مجددی، معصومه ابتکار، مجید گل کار، حسین خان احمد، (1391). 'تاثیر اینترلوکین-27 بر بهبودی از بیماری انسفالومیلیت خودایمن در موش های C57BL/6'، مجله فیض، 16(3)، صص.219. magiran.com/p1005510
Mohammad Shafi Mojadadi, Masoumeh Ebtekar, Majid Golkar, Hossein Khanahmad, (2012). 'Effect of interleukin - 27 on recovery from experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice', Feyz, 16(3), pp.219. magiran.com/p1005510
محمد شفیع مجددی؛ معصومه ابتکار؛ مجید گل کار؛ حسین خان احمد. "تاثیر اینترلوکین-27 بر بهبودی از بیماری انسفالومیلیت خودایمن در موش های C57BL/6". مجله فیض، 16 ،3 ، 1391، 219. magiran.com/p1005510
Mohammad Shafi Mojadadi; Masoumeh Ebtekar; Majid Golkar; Hossein Khanahmad. "Effect of interleukin - 27 on recovery from experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice", Feyz, 16, 3, 2012, 219. magiran.com/p1005510
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال