ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه حیدرزاده، امیرحسین موحدیان، زیبا مسیبی، سید علیرضا مروجی، مجتبی آدینه، (1391). بررسی ارزش سطح اینترلوکین 6 در پیشگویی سپسیس زودرس نوزادان ترم، مجله فیض، 16(3)، 229. magiran.com/p1005511
Marzieh Heydarzadeh, Amir Hosein Movahedian, Ziba Mosayebi, Sayyed Alireza Moravveji, Mojtaba Adineh, (2012). Predictive value of plasma interleukin-6 level in the diagnosis of early neonatal sepsis, Feyz, 16(3), 229. magiran.com/p1005511
مرضیه حیدرزاده، امیرحسین موحدیان، زیبا مسیبی، سید علیرضا مروجی، مجتبی آدینه، بررسی ارزش سطح اینترلوکین 6 در پیشگویی سپسیس زودرس نوزادان ترم. مجله فیض، 1391؛ 16(3): 229. magiran.com/p1005511
Marzieh Heydarzadeh, Amir Hosein Movahedian, Ziba Mosayebi, Sayyed Alireza Moravveji, Mojtaba Adineh, Predictive value of plasma interleukin-6 level in the diagnosis of early neonatal sepsis, Feyz, 2012; 16(3): 229. magiran.com/p1005511
مرضیه حیدرزاده، امیرحسین موحدیان، زیبا مسیبی، سید علیرضا مروجی، مجتبی آدینه، "بررسی ارزش سطح اینترلوکین 6 در پیشگویی سپسیس زودرس نوزادان ترم"، مجله فیض 16، شماره 3 (1391): 229. magiran.com/p1005511
Marzieh Heydarzadeh, Amir Hosein Movahedian, Ziba Mosayebi, Sayyed Alireza Moravveji, Mojtaba Adineh, "Predictive value of plasma interleukin-6 level in the diagnosis of early neonatal sepsis", Feyz 16, no.3 (2012): 229. magiran.com/p1005511
مرضیه حیدرزاده، امیرحسین موحدیان، زیبا مسیبی، سید علیرضا مروجی، مجتبی آدینه، (1391). 'بررسی ارزش سطح اینترلوکین 6 در پیشگویی سپسیس زودرس نوزادان ترم'، مجله فیض، 16(3)، صص.229. magiran.com/p1005511
Marzieh Heydarzadeh, Amir Hosein Movahedian, Ziba Mosayebi, Sayyed Alireza Moravveji, Mojtaba Adineh, (2012). 'Predictive value of plasma interleukin-6 level in the diagnosis of early neonatal sepsis', Feyz, 16(3), pp.229. magiran.com/p1005511
مرضیه حیدرزاده؛ امیرحسین موحدیان؛ زیبا مسیبی؛ سید علیرضا مروجی؛ مجتبی آدینه. "بررسی ارزش سطح اینترلوکین 6 در پیشگویی سپسیس زودرس نوزادان ترم". مجله فیض، 16 ،3 ، 1391، 229. magiran.com/p1005511
Marzieh Heydarzadeh; Amir Hosein Movahedian; Ziba Mosayebi; Sayyed Alireza Moravveji; Mojtaba Adineh. "Predictive value of plasma interleukin-6 level in the diagnosis of early neonatal sepsis", Feyz, 16, 3, 2012, 229. magiran.com/p1005511
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال